SOZA a SLOVGRAM poplatky v Retail a HoReCa segmente

Každý podnikateľ prevádzkujúci kamenný obchod s tovarom alebo poskytuje služby, prípadne vlastní reštauráciu, kaviareň, bar, či dokonca hotel alebo iné ubytovacie zariadenie určite počul o povinnostiach platiť licenčné poplatky za používanie rádia alebo televízie vo svojich komerčných priestoroch. Ak sa však začnete zaujímať o túto tému, zistíte, že oblasť licencií za využívanie duševného vlastníctva nie je vôbec jednoduchá téma, málokto jej rozumie a málokto vám vie dať jasné a presné odpovede na otázky prečo, kedy, komu a koľko musíte platiť. Výsledkom nesprávneho pochopenia alebo ignorovania tejto oblasti môžu byť zbytočné právne spory, pokuty, prípadne situácia, kedy platíte viac ako by ste mali. Tento článok určite nezodpovie otázky na rôzne špecifiká ohľadom povinností platenia licenčných poplatkov týkajúcich sa využívania rádia a TV v obchodných priestoroch, no pokúsime sa vám dať metodiku akou postupovať aby ste pochopili základné pravidlá a vedeli ste posúdiť vaše povinnosti a potencionálne riziká v danej oblasti.

Prečo musím platiť licenčné poplatky?

Každý človek ak niečo vytvorí si cení svoj čas, námahu a talent, ktorý vložil do tvorby svojho diela. Je teda úplne prirodzené, že ak využívate nejaké dielo pre komerčné účely, t.j. reprodukujete dané dielo vo svojich komerčných priestoroch, autor, interpret, či dokonca vydavateľ si nárokuje svoju odmenu. Argumentácia na požadovanie odplaty od vás je postavená na tom, že výsledok ich práce využívate na generovanie výnosu a im prináleží časť vášho výnosu vygenerovanom aj vďaka využitiu ich diela ako nástroja na dosiahnutie výnosu. Schválne uvádzame výnos, pretože od výnosu k zisku je dlhá a strastiplná cesta, ktorú podnikateľ musí prejsť vždy sám.

Je dôležité poznamenať, že zdroj hudby nie je podstatný faktor pri určení povinnosti platiť licenčné poplatky. Veľa prevádzkovateľov komerčných priestorov sa mylne domnieva, že ak púšťa hudbu z terestriálneho (štandartného) rádia, prípadne má zapojené nejaké online rádio, tak sa ho táto povinnosť netýka. Dôležité pre určenie povinnosti platiť licenčné poplatky nie je typ technického zariadenia, prípadne poskytovateľ zdroja hudby ale samotný obsah, teda či reprodukovaná hudba je licenčne chránená, alebo nie. V drvivej väčšine prípadov sa jedná o hudbu, ktorá je predmetom licenčnej ochrany. Existuje aj takzvaná royalty-free hudba, ale takúto hudbu poskytujú iba špecifický dodávatelia hudobného riešenia a preto ak si nie ste istý, že váš dodávateľ poskytuje royalty-free hudbu, pracujte vždy s domnienkou, že za reprodukovanie hudby vo vašich komerčných priestoroch musíte platiť.

Téme royalty-free hudby sme sa venovali v inom článku, ktorý viete nájsť v tomto linku.

SOZA a SLOVGRAM poplatky v Retail a HoReCa segmente

Kedy mi vzniká povinnosť platiť licenčné poplatky

Odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá. Akonáhle začnete využívať hudbu na komerčné účely ste povinný sa zaregistrovať u príslušných organizácií a začať platiť licenčné poplatky podľa ich cenníka.

Komu platiť licenčné poplatky?

Pre zodpovedanie tejto otázke už musíme ísť do väčšieho detailu. V každej krajine pôsobí viacero organizácií kolektívnej správy (OKS), zastrešujúce ochranu duševných práv, výber a distribúciu licenčných poplatkov vlastníkom týchto práv. Každá z nich zastrešuje určitú skupinu vlastníkov duševných práv. Napríklad na Slovensku pôsobia organizácie ako SOZA, SLOVGRAM, LITA, OZIS a SAPA.

Najčastejší prípad aký v praxi nastáva, je že prevádzkar komerčného priestoru vykonáva reprodukciu hudobných diel. Pre takýto typ využitia predmetu duševného vlastníctva sú relevantné organizácie SOZA a SLOVGRAM. V jednoduchosti vieme povedať, že SOZA zastupuje autorov hudby a textu, ako aj vydavateľov týchto diel. SLOVGRAM zabezpečuje ochranu práv výkonných umelcov (interpretov) a výrobcov zvukových záznamov. Teda každá z týchto organizácií chráni iných vlastníkov duševných práv a u oboch ste povinný sa zaregistrovať a platiť licenčné poplatky.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak si v komerčnej prevádzke zapnete hoci aj obyčajné malé rádio alebo si dokonca prepojíte svoj mobil s externým reproduktorom cez Bluetooth a prehrávate hudbu, vzniká vám povinnosť sa zaregistrovať u SOZA a SLOVGRAM a začať platiť licenčné poplatky. Akonáhle by ste v prevádzke zapli aj televízor a púšťali správy alebo nejaký športový kanál, do hry vstupujú ďalšie organizácie chrániace duševné práva.

Organizácia SOZA je v širokej verejnosti asi najznámejšia. Platiť licenčné poplatky SOZA však neznamená, že ste „v bezpečí“ a nehrozia Vám pokuty za nesplnenie si povinností v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Preto ak si zriaďujete novú prevádzku, alebo vzhľadom na spôsob alebo rozsah využitia diel podliehajúcim ochrane autorských práv si nie ste istý u koho sa registrovať, neváhajte kontaktovať našu spoločnosť, radi Vám poradíme. Kontakt na našu spoločnosť nájdete tu.

SOZA a SLOVGRAM poplatky v Retail a HoReCa segmente

Koľko musím platiť?

Ak už vieme, že nám vzniká povinnosť platiť licenčné poplatky a vieme aj komu, posledné čo si potrebujeme vyjasniť je koľko budeme platiť. Každá organizácia vydáva svoje vlastné cenníky, pričom logika výpočtu poplatku sa líšii a preto je pri každej organizácií potrebné si naštudovať logiku výpočtu poplatku, zohľadňujúc viacero parametrov ako je typ podnikania, veľkosť komerčných priestorov, rozsah využitia diel podliehajúcich autorskej ochrane, ale aj iné viac exotickejšie kritéria ako typ zariadenia cez ktoré reprodukujete diela, lokalita prevádzky a iné. Pre spoločnosti pôsobiace vo viacerých štátoch je potrebné spomenúť, že hoci organizácie kolektívnej správy sú do istej miery obdobné v každej krajine, logika výpočtu a hlavne výška poplatku sa odlišujú a preto je potrebné riešiť túto problematiku pre každú krajinu samostatne.

Všetky organizácie zastrešujúce ochranu autorských práv mávajú aktuálne cenníky dostupné na ich webových stránkach. Problém však je, že pre človeka, ktorý sa danej téme nevenuje, môže byť dosť problém z cenníka vyčítať relevantnú výšku poplatku. Samozrejme máte možnosť kontaktovať danú organizáciu, ktorá vám vypočíta výšku licencie podľa ich pravidiel a aktuálneho cenníka. V takomto prípade však veľmi pravdepodobne skončíte s „tabuľkovou cenou“, bez využitia rôznych úľav alebo optimálneho nastavenia ceny. Preto ak si nie ste istý, že viete podľa cenníka presne určiť výšku vášho poplatku, obráťte sa na niekoho kto sa danou problematikou zaoberá. Radi vám s analýzou výšky poplatku poradíme, tak aby ste platili iba toľko, koľko musíte a využili ste všetky dostupné zľavy. Kontakt na našu spoločnosť nájdete tu.

Pre zjednodušenie administratívy okolo platenia licencií sa organizácie kolektívnej správy vo väčšine krajín dohodli na jednotnom cenníku, kde zaplatíte iba jednu cenu a tým máte vysporiadané poplatky pre všetky OKS. Využitím tejto možnosti si síce viete zjednodušiť administratívu, ale vo veľa prípadoch je poplatok nakoniec vyšší ako v prípade, ak by ste uzavreli samostatné zmluvy s relevantnými organizáciami.

Prenos povinnosti platiť licenčné poplatky na Songoroo

Naša spoločnosť ponúka svojim klientom možnosť zbaviť sa administratívy okolo platenia licenčných poplatkov, plus v rámci zabezpečenia platieb a administratívy s tým súvisiacich vieme veľakrát vyjednať lepšie podmienky s OKS akoby ste si to vyjednali sami. Logika je obdobná ako pri hypotekárnych poradcoch, proste za vás zastrešíme celú agendu, neplatíte nič navyše a ešte ušetríte na poplatkoch. Neváhajte nás kontaktovať a my vám vieme bezplatne poskytnúť konzultáciu s cieľom prediskutovať možnosti optimalizácie vašich povinností a platieb v oblastí licenčných poplatkov. Kontakt na našu spoločnosť nájdete tu.

Songoroo na sociálnych sieťach: Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok.

Mohlo by vás zaujímať

Chcem pravidelne dostávať newsletter Songoroo