Zásady ochrany osobných údajov služby Songoroo®

1. Úvod

1.1. V rámci služby Songoroo chceme pre vás zabezpečiť ten najlepší možný zážitok tak, aby ste si našu službu užívali dnes, zajtra a aj v budúcnosti. K tomu potrebujeme porozumieť vašim poslucháčskym zvykom a hudobným preferenciám, aby sme mohli poskytovať výnimočnú a jedinečnú službu špeciálne pre vás. Zároveň pre nás bude vždy nesmierne dôležitá ochrana vášho súkromia a bezpečnosť vašich osobných údajov. Preto chceme transparentne vysvetliť, čo, ako a prečo zhromažďujeme, uchovávame, zdieľame a používame vaše osobné údaje, a zároveň popísať, aké kontrolné opatrenia a možnosti sú vám k dispozícii, pokiaľ ide o to, kedy a ako sa rozhodnete zdieľať svoje osobné údaje. Zásady ochrany osobných údajov („Zásady“) ďalej podrobne a presne vysvetlíme, aby ste vedeli čo tým máme na mysli.

 

2. Zásady

2.1. Tieto Zásady stanovujú základné postupy týkajúce sa nakladania s vašimi osobnými údajmi v rámci vzťahu so spoločnosťou Songoroo s.r.o. Zásady platia pre všetky služby Songoroo a akékoľvek pridružené služby (ďalej ako „služba Songoroo“). Podmienky, ktorými sa riadi vaše používanie služby Songoroo, sú definované v našich Podmienkach použitia služby Songoroo ( „Podmienky použitia“).

2.2. Občas môžeme vyvíjať a ponúkať nové alebo doplnkové služby. Ak zavedenie týchto nových alebo dodatočných služieb povedie k zmene spôsobu, akým zhromažďujeme alebo spracovávame osobné údaje, poskytneme vám viac informácií a ďalšie podmienky alebo zásady. Ak nie je uvedené inak, budú sa tieto nové alebo ďalšie služby pri zavedení riadiť týmito Zásadami.

2.3. Tieto Zásady majú nasledovné ciele:

a) Získanie istoty, že ste rozumeli tomu, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme, a poznali dôvody, prečo ich zhromažďujeme a používame a s kým ich zdieľame.

b) Vysvetlenie akým spôsobom používame osobné údaje, ktoré nám oznámite, aby sme vám mohli zabezpečiť skvelé možnosti používania služby Songoroo.

c) Vysvetlenie vašich práv a volieb v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré od vás zhromažďujeme a spracovávame, a spôsobu ochrany vášho súkromia.

2.4. Dúfame, že vám to pomôže porozumieť, aké záväzky týkajúce sa ochrany osobných údajov voči vám máme. Informácie o tom, ako nás kontaktovať, ak máte nejaké otázky alebo obavy, nájdete nižšie v časti „Ako nás kontaktovať“. Ak však nesúhlasíte s obsahom týchto Zásad, pamätajte si prosím, že je úplne na vás, či sa rozhodnete službu Songoroo využívať alebo nie.

 

3. Vaše práva a preferencie: Právo voľby a kontroly

3.1. Možno ste už počuli, že nový zákon EÚ, tzv. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov alebo „GDPR“, dáva jednotlivcom určité práva týkajúce sa ich osobných údajov. Preto sme zaviedli dodatočné možnosti ovládania transparentnosti a prístupu v našom Centre ochrany súkromia a Nastavenia ochrany osobných údajov, vďaka ktorým budú môcť užívatelia tieto práva využiť. V rozsahu určenom a povolenom platnými právnymi predpismi medzi práva jednotlivca patrí:

a) právo na prístup – právo byť informovaný o osobných údajoch, ktoré o vás spracovávame, a požadovať k nim prístup;

b) právo na opravu – právo požadovať, aby sme zmenili alebo aktualizovali osobné údaje, ak sú nepresné alebo neúplné;

c) právo na vymazanie – právo požadovať, aby sme osobné údaje vymazali;

d) právo na obmedzenie – právo požadovať, aby sme dočasne, alebo trvalo prestali spracovávať všetky vaše osobné údaje alebo ich časť;

e) právo podania námietky:

  • právo kedykoľvek namietať proti tomu, aby sme spracovávali vaše osobné údaje z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie;
  • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu;

f) právo na prenosnosť údajov – právo požadovať kópiu vašich osobných údajov v elektronickom formáte a právo odovzdať tieto osobné údaje na využitie v rámci služby inej strany;

g) právo nebyť predmetom automatického rozhodovania – právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného iba na automatickom rozhodovaní, vrátane profilovania, ak by dané rozhodnutie na vás malo právny účinok, alebo viedlo k vzniku podobne významného účinku.

3.2. Aby sme vám umožnili tieto práva ľahko uplatniť a zaznamenať vaše preferencie o spôsobe akým služba Songoroo používa vaše osobné údaje, ponúkame vám prístup k tomuto nastaveniu cez možnosť Nastavenie profilu, ktoré vám poskytuje kontrolu nad niektorými z kategórií osobných údajov, ktoré o vás spracovávame a zahŕňa odkaz na Centrum ochrany súkromia, kde nájdete:

 • informácie o tom, ako služba Songoroo využíva vaše osobné údaje a aké sú vaše práva;
 • umožňuje vám zvoliť si, akú komunikáciu od služby Songoroo budete dostávať, spravovať verejne dostupné osobné údaje a nastaviť preferencie ohľadom zdieľania

3.3. Centrum ochrany súkromia vám umožňuje kontrolovať, akým spôsobom služba Songoroo spracováva vaše osobné údaje. Poskytuje informácie o tom, čo sa stane, keď upravíte nastavenie v časti služby Nastavenie profilu, a akým spôsobom môžete ukončiť príjem určitých správ od spoločnosti Songoroo. Ak vám zasielame elektronické marketingové oznámenia na základe vášho súhlasu, alebo platných zákonov, môžete kedykoľvek a bezplatne tento súhlas zrušiť, alebo oznámiť svoju námietku („odhlásiť sa“). Elektronické marketingové oznámenia, ktoré od spoločnosti Songoroo dostávate (napríklad zasielané v e-mailoch), budú zahŕňať aj mechanizmus odhlásenia v rámci samotnej správy (napríklad odkaz na zrušenie odberu v e-mailoch, ktoré vám zasielame).

3.4. Viac informácií o vyššie popísaných právach vyplývajúcich z nariadenia GDPR a kontrolných opatreniach, ktoré poskytujeme všetkým používateľom služby Songoroo v súvislosti s týmito právami, nájdete v časti „Vaše práva …. “ a v Centre súkromia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa vášho súkromia, práv, alebo spôsobu ako ich uplatňovať, obráťte sa na zástupcu oddelenia ochrany osobných údajov pomocou kontaktného formulára na Centre ochrany súkromia. Na vašu žiadosť odpovieme v primeranej dobe po overení vašej totožnosti. Ak nie ste spokojní so spôsobom akým vaše osobné údaje používame, môžete sa tiež obrátiť na miestny úrad pre ochranu osobných údajov a podať sťažnosť.

 

4. Spôsob zhromažďovania osobných údajov

4.1. Osobné údaje zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:

a) Registráciou do služby Songoroo: keď sa zaregistrujete do služby Songoroo, zhromaždíme určité osobné údaje potrebné na to, aby ste službu Songoroo mohli používať, ako je napr. vaša e-mailová adresa, dátum narodenia, hudobné preferencie, pohlavie, krajina a i.

b) Počas používania služby Songoroo: keď používate službu Songoroo, zhromažďujeme osobné údaje týkajúce sa vášho hudobného profilu, ako sú napr. informácie o obľúbených skladbách, o obľúbených interpretoch, hudobných žánroch a podobne.

c) Zhromažďovanie dobrovoľne poskytnutých osobných údajov: podľa potreby nám taktiež môžete dobrovoľne poskytnúť ďalšie osobné údaje, alebo nám dať súhlas na zhromažďovanie ďalších osobných údajov napr. za účelom poskytovania ďalších funkcií. Bez vášho predchádzajúceho súhlasu nebudeme z vášho zariadenia zhromažďovať fotografie, hlasové dáta ani žiadne kontakty. Vždy si to môžete rozmyslieť a svoj súhlas kedykoľvek dať, alebo ho odvolať.

d) Od tretích strán – budeme dostávať osobné údaje o vás a vašich aktivitách od tretích strán, vrátane inzerentov a partnerov, s ktorými spolupracujeme v rámci poskytovania služby Songoroo. Tieto osobné údaje použijeme buď v prípade, že ste udelili danej tretej strane, alebo spoločnosti Songoroo súhlas so zdieľaním údajov, alebo že spoločnosť Songoroo má oprávnený záujem na používanie osobných údajov na to, aby vám mohla poskytovať službu Songoroo.

4.2. Používame anonymizované a agregované informácie na účely, medzi ktoré patrí testovanie našich informačných systémov, výskum, analýza dát, vytváranie marketingových a propagačných modelov, zlepšovanie služby Songoroo a vývoj nových funkcií v rámci služby Songoroo.

 

5. Zhromažďovanie osobných údajov 

5.1. V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené kategórie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme a používame:

Osobné údaje zhromažďované, keď sa prihlásite do služby Songoroo
Kategória osobných údajov Popis kategórie
Údaje o registrácii účtu Obsahujú osobné údaje, ktoré poskytnete vy alebo ich zhromaždíme my za účelom registrácie služby Songoroo a jej používania. Patrí sem vaša e-mailová adresa, rok narodenia, pohlavie, mesto, krajina, vzdelanie a hudobné preferencie.
Niektoré osobné údaje, o ktorých poskytnutie vás požiadame, slúžia na to, aby sme mohli vytvoriť váš účet. Máte tiež možnosť poskytnúť nám určité dodatočné osobné údaje, aby sme mohli váš účet viac personalizovať a skvalitniť službu.
Presné osobné údaje, ktoré zhromaždíme, závisia od použitia služby Songoroo, ku ktorej sa zaregistrujete, a na tom, či používate službu tretej strany alebo nie (ako napr. Facebook, Google a i.) k registrácii do služby Songoroo, a jej používaniu. Ak na vytvorenie účtu použijete službu tretej strany, obdržíme osobné údaje prostredníctvom tejto služby, ale iba v prípade, že ste súhlasili s tým, že táto služba s nami bude vaše osobné údaje zdieľať.

 

Osobné údaje zhromažďované pri používaní služby Songoroo
Kategória osobných údajov Popis kategórie
Údaje o používaní služby Songoroo
 • Informácie o type používateľa služby Songoroo.
 • Informácie o interakciách so službou Songoroo, medzi ktoré patrí miesto s ďalšou presnou špecifikáciou názvu verejného priestoru služieb a obchodu kde sa používa služba Songoroo, dátum, čas a dĺžka vašich požiadaviek, skladby ktoré ste hodnotili, a komunikácia s ostatnými užívateľmi služby Songoroo. Môžu sem tiež patriť detaily o tom, ako používate aplikácie tretích strán, o reklamách ktoré dostávate a o dľžke pobytu na verejnej prevádzke.
 • Obsah pre používateľa, ktorý publikujete v službe Songoroo, vrátane správ, ktoré odosielate a prijímate cez službu Songoroo, a komunikácia s tímom služieb zákazníkom Songoroo.
 • Technické údaje, ku ktorým môžu patriť informácie o adrese URL, súbory cookie, IP adresa, typy zariadení, ktoré používate na prístup alebo pripájanie k službe Songoroo, jedinečné ID zariadenia, atribúty zariadenia, sieťové spojenie (napr. WiFi, 3G, LTE, bluetooth) a poskytovateľ, sieť a výkon zariadenia, typ prehliadača, informácie o jazyku umožňujúci správu digitálnych práv, operačný systém a verzia aplikácie Songoroo.
 • Údaje zo senzora v mobilnom zariadení generované pohybom alebo orientáciou (napr. akcelerometer alebo gyroskop) potrebné pre účely poskytovania konkrétnych funkcií služby Songoroo.

 

Osobné údaje zhromažďované s vaším predchádzajúcim súhlasom, ktoré nám umožňujú poskytovať vám ďalšie funkcie
Kategória osobných údajov Popis kategórie
Dobrovoľné mobilné dáta Okrem mobilných dát, ktoré zhromažďujeme na to, aby sme vám mohli poskytovať služby Songoroo, máte taktiež možnosť nám udeliť súhlas so zhromažďovaním ďalších osobných údajov z mobilného zariadenia, aby sme vám mohli poskytnúť funkcie, ktoré zlepšia službu Songoroo.

Nikdy nebudeme pristupovať k žiadnym z nižšie uvedených osobných údajov, bez toho aby sme mali váš súhlas.

 • Vaše fotografie: ak nám udelíte povolenie na prístup k vašim fotografiám alebo fotoaparátu, budeme pristupovať len k snímkam, ktoré sa konkrétne rozhodnete s nami zdieľať, a metadátam súvisiacim s týmito snímkami, ako je napr. typ súboru a veľkosť snímky. Nikdy nebudeme skenovať ani importovať uložené fotografie.
 • Presná poloha mobilného zariadenia: ak nám udelíte povolenie na prístup k vašej presnej polohe, umožní nám to prístup k GPS alebo Bluetooth za účelom poskytnutia funkcie využívajúce polohu v službe Songoroo. Upozorňujeme, že to nezahŕňa vašu IP adresu. IP adresu používame na určenie nepresnej polohy, napr. v akej krajine sa nachádzate, aby bol zaručený súlad s našimi licenčnými zmluvami.
 • Hlasové dáta: ak nám udelíte povolenie, budeme mať možnosť prístupu k hlasovým pokynom zachyteným prostredníctvom mikrofónu vášho zariadenia, aby ste so službou Songoroo mohli komunikovať ústne. Upozorňujeme, že budete mať vždy možnosť funkciu mikrofónu vypnúť.
 • Kontakty: ak nám udelíte povolenie na prístup k vašim kontaktom, umožní nám to prístup k jednotlivým kontaktom uloženým na vašom zariadení, aby sme vám pomohli nájsť priateľov, ktorí používajú službu Songoroo.
 • Upozornenia typu „PUSH“ sú prispôsobené podľa vášho profilu, ak ste udelili súhlas pre individuálne prispôsobenie počas inštalácie aplikácie alebo pri prvom použití aplikácie (čla. 6 odst.1)  pism. a) zákona GDPR (ochrana osobných údajov).
Platobné údaje Tieto osobné údaje môžeme zhromažďovať, ak sa zaregistrujete v službe na skúšku alebo si zakúpite akýkoľvek z našich platených služieb alebo vykonáte iný nákup prostredníctvom služby Songoroo. Presné zhromažďované osobné údaje sa líšia podľa spôsobu platby (napríklad priame prostredníctvom sprostredkovateľa mobilných služieb alebo faktúrou), budú však obsahovať nasledujúce informácie:

 • meno a priezvisko alebo názov spoločnosti (+ sídlo, číselný daňový identifikátor),
 • rok narodenia,
 • typ kreditnej alebo debetnej karty, dátum skončenia platnosti a niektoré číslice z identifikačného čísla vašej karty,
 • mobilné telefónne číslo,
 • e-mailovú adresu,
 • detaily o vašej transakčnej histórii.

Ak sa rozhodnete pre nákup na faktúru, poskytneme vaše osobné údaje našim spracovateľom platieb, aby sme im umožnili zasielať vám faktúry.

Údaje poskytované v rámci súťaží, prieskumov a lotérií Tieto osobné údaje vám umožnia registrovať sa a zúčastňovať sa rôznych typov promoakcií. Presne zhromažďované údaje závisia od typu promoakcie.
Merketingové údaje Tieto osobné údaje umožňujú spoločnosti Songoroo a našim partnerom (poskytovateľom služieb) posielať vám marketingovú komunikáciu buď:

 • v e-maile,
 • pri používaní služby Songoroo,
 • priamo od tretej strany.

Viac informácií o zhromažďovaných osobných údajoch a kontrolných opatreniach, ktoré máte k dispozícii v súvislosti s marketingovou komunikáciou, ktorú dostávate, nájdete na adrese songoroo.com.

 

6. Na aké účely osobné údaje používame

6.1. Keď používate službu Songoroo, alebo s ňou pracujete, používame na spracovanie vašich osobných údajov rad rôznych technológií, a to z rôznych dôvodov. V nasledujúcej tabuľke uvádzame dôvody, prečo osobné údaje používame, príslušné právne základy, o ktoré sa opierame a ktoré nám umožňujú legálne spracovávať osobné údaje, a kategórie osobných údajov používané na nasledujúce účely :

Ůčel spracovania Právny základ pre účel spracovania Kategória osobných údajov používaných spoločnosťou Songoroo pre účely spracovania
Aby sme vám mohli poskytovať službu Songoroo a ďalšie služby a produkty spoločnosti Songoroo, personalizovať ich a zlepšiť váš zážitok z ich používania, napr. formou poskytovania personalizovaného a lokalizovaného obsahu, odporúčania, funkcií a inzercií, a to v rámci služby Songoroo aj mimo nej (vrátane produktov a služieb tretích strán).  Plnenie zmluvy,        Legitímne záujmy Údaje o registrácii účtu, Údaje o používaní služby
Aby sme porozumeli tomu, akým spôsobom sa k službe Songoroo pripájate a ako ju využívate, a to za účelom zaistenia technickej funkčnosti služby Songoroo, vývoja nových produktov a služieb a analyzovanie vášho spôsobu používania služby Songoroo, vrátane vašej interakcie s aplikáciami, reklamou, produktmi a službami, ktoré sú poskytované alebo ponúkané prostredníctvom služby Songoroo alebo sú s ňou prepojené.  Plnenie zmluvy,        Legitímne záujmy Údaje o registrácii účtu, Údaje o používaní služby
Komunikácia s vami pre účely súvisiace so službou Songoroo. Plnenie zmluvy,        Legitímne záujmy Údaje o registrácii účtu, Údaje o používaní služby
Spracovanie vašej platby pre účely prevencie alebo odhalenia podvodov, vrátane podvodných platieb a podvodného používania služby Songoroo. Plnenie zmluvy,        Súlad s právnymi   požiadavkami ,          Legitímne záujmy Údaje o platbe
Aby sme s vami mohli komunikovať, priamo alebo prostredníctvom niektorého z našich partnerov pre nasledujúce účely:

 • marketing,
 • výskum,
 • účasť v súťažiach, prieskumoch a lotériách,
 • propagácia,

 

prostredníctvom e-mailov alebo iných oznámení v súlade s prípadnými oprávneniami, ktoré ste nám oznámili (napríklad prostredníctvom nastavenia konta).

Súhlas,                        Legitímne záujmy Údaje v súťažiach, prieskumoch a lotériách,        Marketingové dáta
Poskytovanie funkcí, informácií, reklamy alebo ďalšieho obsahu na základe konkrétnej polohy. Súhlas Dobrovoľné mobilné dáta

 

7. Zdieľanie osobných údajov

7.1. Vytvorili sme kategórie príjemcov osobných údajov, ktoré zhromažďujeme alebo generujeme pri vašom používaní služby Songoroo.

7.2. Nasledujúce osobné údaje budú v službe Songoroo vždy verejne dostupné: meno a / alebo užívateľské meno, profilový obrázok, koho sledujete a kto sleduje vás v službe Songoroo, vami preferovaní umelci a verejné zoznamy skladieb.

7.3. Nasledujúce osobné údaje budú zdieľané len s kategóriami príjemcov uvedenými v tabuľke nižšie, ak: + sa rozhodnete použiť konkrétnu funkciu služby Songoroo, kde je zdieľanie určitých osobných údajov potrebné na správne používanie funkcie služby Songoroo, alebo nám udelíte súhlas so zdieľaním osobných údajov, napr. zvolením zodpovedajúceho nastavenia v službe Songoroo.

Kategória príjemcov  Dôvod zdieľania
Aplikácie tretích strán, ktorú pripojíte k svojmu účtu Songoroo Pokiaľ účet Songoroo pripojíte k aplikácii tretej strany, napr. cez sociálne siete, audio, televízne alebo mobilné platformy, môže služba Songoroo zdieľať vaše údaje o používaní služby, aby ste sa mohli prihlásiť k svojmu účtu Songoroo.
Aplikácie tretích strán, ktoré používate pre prihlásenie sa do služby Songoroo Ak sa prihlásite k aplikácii tretej strany pomocou svojich prihlasovacích údajov účtu Songoroo, môže mať táto aplikácia tretej strany prístup k určitým údajom o používaní služby, ako sú vaše zoznamy skladieb, uložený obsah a aktivity.

Pred pripojením k aplikácii tretej strany dostanete oznámenie, ktorým vám dávame vedieť, aké osobné údaje budú zdieľané / prístupné pre aplikáciu tretej strany.

Podpora komunity Keď si zaregistrujete účet podpory Songoroo v komunite podpory Songoroo, požiadame vás o vytvorenie konkrétneho používateľského mena komunity podpory služby Songoroo. To sa verejne zobrazí každému, kto vstupuje do komunity podpory služby Songoroo, spoločne s prípadnými otázkami či komentármi, ktoré zverejníte.
Ľudia, ktorí vás v službe Songoroo sledujú Môže sa tiež vyskytnúť situácia, kedy si budete priať, aby sme zdieľali určité údaje o používaní služby, a to konkrétne informácie o vašom používaní služby Songoroo s ostatnými užívateľmi služby Songoroo známymi ako „Sledujúce osoby“.

Keď napríklad vytvoríte zoznamy obľúbených skladieb, môžete si priať, aby tieto zoznamy mohli vidieť ostatní používatelia služby Songoroo, ale zoznamy skladieb môžete tiež kedykoľvek prepnúť do súkromného režimu.

Interpréti a hudobné vydavateľstvá Môžete nás požiadať, aby sme zdieľali osobné údaje (ako je vaša e-mailová adresa) s interpretmi, hudobnými vydavateľstvami alebo ostatnými partnermi, ktorí vám môžu chcieť priamo zasielať novinky alebo propagačné ponuky, ale tento súhlas tiež môžete kedykoľvek odvolať.

 

Informácie, ktoré môžeme zdieľať
Kategória príjemcov Dôvod zdieľania
Poskytovatelia služieb a ostatní Používame poskytovateľov technických služieb, ktorí môžu prevádzkovať technickú infraštruktúru, ktorú potrebujeme na poskytovanie služby Songoroo, najmä poskytovateľov, ktorí zabezpečujú hosting, ukladanie, správu a údržbu aplikácie Songoroo, jej obsahu a údajov, ktoré spracovávame.

Využívame marketingových a reklamných partnerov, aby sme vám mohli zobrazovať prispôsobenejší obsah alebo lepšie pochopili spôsob ako používate služby Songoroo a mohli vám ich lepšie poskytovať. Osobné údaje môžeme tiež zdieľať s určitými marketingovými a reklamnými partnermi pri posielaní propagačnej komunikácie týkajúcej sa služby Songoroo.

Partneri služby Songoroo
 • Pokiaľ do služby Songoroo získate prístup prostredníctvom ponuky, ktorú ste dostali alebo zakúpili od tretej strany, ako je napríklad prevádzkovateľ mobilnej siete, budeme s touto treťou stranou zdieľať osobné údaje o tom, ako službu Songoroo používate, napríklad či a do akej miery ste využili ponuku, aktivovali účet Songoroo alebo aktívne používali službu Songoroo.
 • V závislosti na tom, ako sa zaregistrujete do služby Songoroo (napr. prostredníctvom služby tretej strany alebo mobilného operátora), vaše užívateľské meno Songoroo alebo iné registračné údaje budeme zdieľať, ako to bude nevyhnutné na zachovanie chodu vášho účtu.
 • Osobné údaje môžeme taktiež zdieľať v pseudonymizovanom formáte s našimi partnermi v hudobnom priemysle, aby sme im pomohli porozumieť tomu, ako sa darí obsahu, ktorý nám licencujú, a aby sme vám umožnili počúvať streamovaný obsah prostredníctvom služby Songoroo.
 • Osobné údaje zdieľame taktiež v pseudonymizovanom formáte s marketingovými partnermi, ktorí nám pomáhajú s propagáciou, a s inzerentmi, ktorí nám umožňujú ponúkať bezplatnú službu.
Výzkumný pracovníci z akademickej sféry Osobné údaje budeme zdieľať pre aktivity, ako sú štatistická analýza a akademické štúdie, ale iba v pseudonymizovanom formáte.
Ostané spoločnosti skupiny Songoroo Osobné údaje budeme zdieľať s ostatnými spoločnosťami v skupine Songoroo v rámci našej každodennej podnikateľskej činnosti, aby sme mohli službu Songoroo udržiavať a poskytovať.
Úrady pre vymáhanie práva a ochranu údajov Osobné údaje budeme zdieľať, ak sa v dobrej viere budeme domnievať, že to je nevyhnutné na účely splnenia právnych povinností vyplývajúcich z príslušných zákonov, alebo v reakcii na platné právne procesy, ako je povolenie na domovú prehliadku, súdne nariadenie alebo predvolanie.

Osobné údaje budeme zdieľať tiež v prípade, keď sa v dobrej viere budeme domnievať, že to je nevyhnutné na účely našich vlastných legitímnych záujmov alebo legitímnych záujmov tretej strany spojených s národnou bezpečnosťou, vymáhaním práva, súdnym sporom, trestným vyšetrovaním, ochranou bezpečnosti akejkoľvek osoby alebo z dôvodu prevencie úmrtia či bezprostrednej ujmy na zdraví, za predpokladu, že tento záujem podľa nášho názoru nie je prevážený vašimi záujmamy v rámci základných práv a slobôd vyžadujúcich ochranu osobných údajov.

Kupci nasej spoločnosti Osobné údaje budeme zdieľať v prípade, že budeme predávať nášu spoločnosť záujemcovi alebo o tomto predaji budeme s potenciálnym kupcom jednať.

Za týchto okolností bude spoločnosť Songoroo naďalej ručiť za dôvernosť osobných údajov a pošle vám upozornenie pred tým, než budú osobné údaje prevedené kupujúcemu alebo budú podliehať iným pravidlám o ochrane osobných údajov.

 

8. Uchovanie a odstránenie údajov

8.1. Osobné údaje si ponecháme iba tak dlho, ako je potrebné k tomu, aby sme vám mohli poskytovať službu Songoroo, a pre oprávnené a základné obchodné účely, ako napr. udržanie výkonnosti služby Songoroo, obchodné rozhodovanie o nových funkciách a ponukách na základe údajov, plnenie našich zákonných povinností a riešenia sporov. Niektoré osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, kým budete užívateľom služby Songoroo. Medzi ne patrí napríklad preferencia skladieb, knižnica skladieb a informácie o účte.

8.2. Na vašu žiadosť sa vymažú alebo anonymizujú osobné údaje tak, aby vás už neidentifikovali, okrem situácii kedy sme zo zákona oprávnení, alebo povinní si určité osobné údaje ponechať, vrátane nasledujúcich situácií:

a) Ak v súvislosti s vaším účtom existuje nevyriešená záležitosť, ako napríklad nezaplatená pohľadávka voči Songoroo, alebo nevyriešený súdny spor alebo nárok, potrebné osobné údaje uchováme až do jej vyriešenia.

b) Tam, kde sa požaduje, aby sme uchovávali osobné údaje na základe právneho, daňového auditu, alebo účtovnej povinnosti, uchováme nevyhnutné osobné údaje po dobu požadovanú platným zákonom.

c) Tam, kde to je nutné z dôvodu našich legitímnych obchodných záujmov, ako je prevencia podvodov, alebo zachovanie bezpečnosti našich užívateľov.

 

9. Zdieľanie osobných údajov do iných krajín

9.1. Spoločnosť Songoroo môže zveriť spracovanie osobných údajov subdodávateľom, alebo zdieľať ich s tretími stranami v krajinách mimo vašej krajiny. Osobné údaje tak môžu podliehať zákonom o ochrane osobných údajov, ktoré sa líšia od zákonov v krajine, kde sídlite.

9.2. Napríklad, osobné údaje zozbierané na území Európskej únie môžu byť importované a spracovávané tretími stranami v krajine mimo Európskej únie. V takýchto prípadoch ručí spoločnosť Songoroo za to, že sa prevod osobných údajov vykonáva v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov a najmä, že sú vykonané všetky príslušné zmluvné, technické a organizačné opatrenia ako štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou EÚ.

 

10. Odkazy

10.1. Môžeme zobrazovať reklamy tretích strán a iný obsah odkazujúci na weby tretích strán. Nenesieme zodpovednosť za postupy a obsah tretích strán v oblasti osobných údajov ani nad nimi nemáme kontrolu. Ak kliknete na reklamu, alebo odkaz tretej strany, upozorňujeme, že tým prestávate používať službu Songoroo a na vami poskytnuté osobné údaje sa prestávajú vzťahovať tieto Zásady. Prečítajte si prosím zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností, aby ste zistili, akým spôsobom zhromažďujú a spracovávajú vaše osobné údaje.

 

11. Bezpečnosť uchovania údajov

11.1. Máme záväzok chrániť osobné údaje našich užívateľov. Realizujeme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti osobných údajov. Upozorňujeme však, že žiadny systém nie je nikdy úplne bezpečný. Zaviedli sme rôzne princípy vrátane pseudonymizácie, šifrovania, prístupu a uchovávania, ktoré bránia neoprávnenému prístupu a zbytočnému uchovávaniu osobných údajov v našich systémoch.

11.2. Ochranu používateľského konta zabezpečuje heslo, takže vám odporúčame používať jedinečné a silné heslo, obmedziť prístup k vášmu technickému zariadeniu a prehliadaču a po ukončení používania služby Songoroo sa odhlásiť.

 

12. Deti

12.1. Služba Songoroo nie je určená pre deti mladšie ako 13 rokov. V niektorých krajinách však môžu z miestnych zákonov vyplývať prísnejšie obmedzenia. Ďalšie podrobnosti uvádzajú naše Podmienky použitia.

12.2. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí mladších ako 13 rokov, alebo detí, ktorých vek je nižší ako prípustná veková hranica. Ak nedosahujete vekové obmedzenia, službu Songoroo prosím nepoužívajte a neprezrádzajte nám žiadne osobné údaje.

12.3. Ak ste rodičom dieťaťa pod vekovú hranicu a dozviete sa, že vaše dieťa poskytlo spoločnosti Songoroo svoje osobné údaje, kontaktujte nás prosím pomocou formulára Kontakt. Môžete si tu vyžiadať uplatnenie príslušných práv.

12.4. Ak sa dozvieme, že sme zhromažďovali osobné údaje dieťaťa mladšieho ako 13 rokov, vynaložíme primerané kroky na zmazanie osobných údajov. To môže vyžadovať odstránenie účtu Songoroo tohto dieťaťa.

 

13. Zmeny zásad ochrany osobných údajov

13.1. V týchto Zásadách môžeme príležitostne vykonávať zmeny.

13.2. Ak urobíme podstatné zmeny týchto Zásad, upozorníme vás na tieto zmeny podľa daných okolností, napr. formou dobre viditeľného upozornenia, alebo vyžiadaním vášho súhlasu v rámci služby Songoroo, alebo prostredníctvom e-mailu.

13.3. Môžeme vás vopred upozorniť. Preto si nezabudnite toto upozornenie pozorne prečítať.

  

14. Ako nás kontaktovať

14.1. Ďakujeme, že ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov. Ak máte nejaké otázky ohľadom týchto Zásad, obráťte sa na zástupcu oddelenia ochrany osobných údajov prostredníctvom formulára na songoroo.com, alebo nám napíšte na túto adresu:

Songoroo s.r.o., Sartorisová 11, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

Správcom osobných údajov pre účely osobných údajov spracúvaných podľa týchto Zásad je spoločnosť Songoroo s.r.o.

Dúfame, že sa vám bude Songoroo páčiť!

 

Aktualizované a platné od 1.09.2021