Podmienky použitia služby Songoroo®

Tieto podmienky, vydané spoločnosťou Songoroo, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Sartorisová 11, 821 08, Slovenská republika, zapísaná. v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v odd. Sro vo vl. č. 118668/B (ďalej „SRO“, „poskytovateľ“ a pod.) upravujú záväzné právne vzťahy medzi SRO ako poskytovateľom a účastníkom (ďalej len „používateľ“, „užívateľ“, „klient“, „zákazník“, „vy“ a pod.) ako druhou zmluvnou stranou, sú dôležité a majú vplyv na vaše zákonné práva, preto si ich pozorne prečítajte spolu so Zásadami ochrany osobných údajov a ďalšími podmienkami, na ktoré sa tento dokument odvoláva.

 

1. Úvod

1.1. Ďakujeme, že ste si vybrali službu Songoroo® (ďalej “ Songoroo®“, „my“, „nás“, „naše“, „Služba“). Registráciou alebo iným použitím služby, webov a softvérových aplikácií spoločnosti SRO, alebo prístupom k akémukoľvek obsahu alebo materiálu, ktorý je k dispozícii prostredníctvom Služby (ďalej „Obsah“) uzatvárate záväznú zmluvu s SRO. Služba zahŕňa sociálne a interaktívne funkcie. Použitie Služby vyžaduje splnenie viacerých technických požiadaviek.

1.2. Vaša dohoda s našou spoločnosťou SRO zahŕňa tieto Všeobecné podmienky používania (ďalej „Podmienky“) a naše Zásady ochrany osobných údajov. Podmienky, zásady ochrany osobných údajov a akékoľvek dodatočné podmienky, s ktorými budete súhlasiť, sú súhrnne označované ako „Dohody“, ako je to popísané v časti Celá dohoda. Ak si chcete prečítať podmienky Dohôd, platnú verziu Dohôd nájdete na webe Služby. Potvrdzujete, že ste si prečítali Dohody, rozumiete im, prijímate ich a zaväzujete sa k ich dodržiavaniu. Ak nesúhlasíte s Dohodou alebo ich nemôžete dodržať, nesmiete používať Službu ani používať žiadny Obsah. Dohody si pozorne prečítajte. Obsahujú dôležité informácie o Službe, ktorá vám bude poskytovaná, a všetkých poplatkoch, daniach a platbách, ktoré vám budeme účtovať. Dohody zahŕňajú informácie o budúcich zmenách Dohôd, kontrolných prvkoch týkajúcich sa exportu, automatických obnovení, obmedzenie zodpovednosti, informáciách o ochrane osobných údajov, zrieknutie sa práv na hromadnú žalobu, riešenie sporov pomocou arbitráže a miesto súdneho konania. Akékoľvek informácie, ktoré ste poskytli v rámci zaregistrovania, môžu byť v priebehu procesu registrácie opravené návratom na predchádzajúcu obrazovku s upravením chybných informácií.

1.3. Ak chcete používať časť Služby a pristupovať k Obsahu, musíte:

 1. byť starší ako 18 rokov alebo byť staršií ako 13 rokov a získať súhlas rodiča alebo poručníka s dohodami (okrem výnimiek uvedených v tabuľke nižšie),
 2. mať oprávnenie uzatvárať záväzné zmluvy s našou spoločnosťou podľa všetkých príslušných zákonov,
 3. mať pobyt v krajine, v ktorej je Služba k dispozícii.
  • Tiež vyhlasujete, že všetky registračné informácie, ktoré ste odoslali spoločnosti SRO sú pravdivé, presné a úplné, a zaväzujete sa ich také udržiavať.
  • Ak máte pobyt v jednej z nasledujúcich krajín, vyhľadajte v nasledujúcej tabuľke vekové obmedzenia špecifické pre vašu krajinu:
Krajina Požadovaný vek
Chile,Ekvádor, Paraguay, Peru Musí Vám byť minimálne 18 rokov, alebo minimálne 15 rokov so súhlasom rodiča alebo poručníka.
Brazília Musí Vám byť minimálne 18 rokov, alebo minimálne 16 rokov so súhlasom

rodiča alebo poručníka.

Nikaragua,Tchaj-wan Musí Vám byť minimálne 20 rokov, alebo minimálne 13 rokov so súhlasom

rodiča alebo poručníka.

Bulharsko, Maďarsko, Nemecko Musí Vám byť minimálne 18 rokov, alebo minimálne 14 rokov so súhlasom

rodiča alebo poručníka.

Taliansko K použitiu bezplatnej služby vám musí byť minimálne 13 rokov. K registrácii k

platenému odberu vám musí byť minimálne 18 rokov, alebo minimálne

13 rokov so súhlasom rodiča alebo poručníka (rodičia alebo poručník uzavrú

zmluvu vaším menom).

Malajzia Musí vám byť minimálne 18 rokov – pokiaľ vám je medzi 13 a 18 rokmi, je potrebný

souhlas rodiča alebo poručníka, ktorý uzatvára zmluvu vašim menom.

Litva K použitiu Služby vám musí byť minimálne 13 rokov. K použitiu plateného odberu

vám musí byť minimálne 18 rokov, alebo minimálne 14 rokov so súhlasom rodiča

alebo poručníka. Pokiaľ vám je 13 až 18 rokov, zmluvu uzatvára poručník alebo rodič.

Kanada K použitiu Služby vám musí byť minimálne 13 rokov. K použitiu plateného odberu

musíte dosiahnuť vek plnoletosti v danej provincii alebo teritoriu, alebo vám

musí byť minimálně 13 rokov so suhlasom rodiča alebo poručníka.

Španielsko K použitiu bezplatnej služby vám musí byť minimálne 14 rokov. K registrácii k

platenému odberu vám musí byť minimálně 18 rokov, alebo minimálne

14 rokov so súhlasom rodiča alebo poručníka (rodičia alebo poručník uzavrú

zmluvu vaším menom).

 

2. Zmeny dohôd

2.1. Príležitostne môžeme podľa svojho uváženia vykonať zmeny týchto Dohôd. Pokiaľ vykonáme zásadné zmeny Dohôd, okamžite vás upozorníme spôsobom primeraným okolnostiam, napríklad zobrazením výrazného upozornenia v Službe alebo odoslaním e-mailu s upozornením. V niektorých prípadoch vás upozorníme vopred. V takom prípade bude vaše ďalšie používanie Služby aj po vykonaní zmien predstavovať váš súhlas so zmenami. Preto si pozorne prečítajte akejkoľvek takejto upozornenia. Ak nechcete pokračovať v používaní Služby na základe novej verzie Dohôd, môžete tieto dohody odmietnuť kontaktovaním našej spoločnosti prostredníctvom oddelenia Služieb pre zákazníkov.

 

3. Používanie služby Songoroo 

3.1. Podstatou Služby je sofistikovaná reprodukcia hudobných diel na verejných prevádzkach obchodu a služieb, prostredníctvom online streamovaných vysielacích kanálov (každá prevádzka má svoj individuálny kanál), prostredníctvom internetu, pomocou technického zariadenia (hardvér a priestorový snímač – ďalej ako „HW“), alebo bez neho (tzv.bezhardvérové používanie služby). Hudobnú dramaturgiu vytvára algoritmus, ktorej podkladom sú dáta analyzujúce hudobné preferencie, získané od zákazníkov nachádzajúcich sa v jednotlivých priestoroch a požadovaných kritérií Používateľa.

 

4. Práva, ktoré vám udeľujeme

4.1. Služba Songoroo® a Obsah sú majetkom spoločnosti SRO, alebo poskytovateľov licencií spoločnosti SRO. Udeľujeme vám obmedzenú, neexkluzívnu, vratnú licenciu na použitie Služby a obmedzenú, neexkluzívnu, vratnú licenciu na osobné použitie (ďalej „Licencia“). Táto Licencia bude platná, kým jej platnosť neukončíte vy alebo spoločnosť SRO. Súhlasíte a zaväzujete sa, že budete Obsah používať pre vlastné osobné a nekomerčné, a že nebudete Službu ani Obsah ďalej distribuovať ani prevádzať.

4.2. Softvérová ​​aplikácia Songoroo® a Obsah vám nie sú predávané, ale poskytované na základe licencie. Poskytovatelia licencie si ponechávajú vlastníctvo všetkých kópií softvérových aplikácií Songoroo® a Obsahu aj po inštalácii na vašich osobných počítačoch, mobilných telefónoch, tabletoch alebo ďalších relevantných zariadeniach (ďalej len „zariadenie“).

4.3. Všetky ochranné známky, známky služby, obchodné názvy, logá, názvy domén a všetky ďalšie prvky značky Songoroo® (ďalej „prvky značky Songoroo®“) sú výhradne vlastníctvom spoločnosti SRO, alebo jej poskytovateľov licencií. Tieto Dohody vám neposkytujú žiadne práva týkajúce sa použitia prvkov značky Songoroo®, či už za komerčným alebo nekomerčným účelom.

4.4. Súhlasíte, že budete dodržiavať naše Pokyny pre užívateľa a nebudete používať Službu, Obsah, ani žiadnu časť tejto Služby či Obsahu žiadnym spôsobom, ktorý nie je výslovne povolený v týchto Dohodách. S výnimkou práv, ktoré sú vám výslovne udelené v rámci týchto Dohôd, vám spoločnosť SRO neudeľuje žiadne práva, podiel ani záujem týkajúce sa Služby ani Obsahu.

4.5. Softvér tretích strán (napríklad otvorené softvérové ​​knižnice) zahrnuté v Službe sú vám poskytnuté buď na základe licencie v rámci Dohôd, alebo na základe licenčných podmienok tretej strany poskytujúcej príslušnú softvérovú knižnicu, ktoré sú uvedené v pomocníkovi alebo v časti nastavenie nášho klienta pre stolové počítače alebo mobilné zariadenia alebo na našom webe.

 

5. Aplikácie tretích strán

5.1. Služba je integrovaná s aplikáciami, webmi a službami tretích strán (ďalej „aplikácie tretích strán“) za účelom poskytovania obsahu, produktov alebo služieb. Tieto aplikácie tretích strán môžu mať vlastné podmienky použitia a zásady ochrany osobných údajov a vaše použitie týchto aplikácií tretích strán sa bude riadiť a bude podliehať príslušným podmienkam použitia a zásadám ochrany osobných údajov. Vyhlasujete že rozumiete a súhlasíte, že spoločnosť SRO nenesie žiadnu zodpovednosť za správanie, funkcionalitu ani za obsah v aplikáciách tretích strán.

 

6. Obsah generovaný používateľom

6.1. Používatelia Služby môžu zverejňovať, nahrávať alebo prispievať („zverejňovať“) obsah v rámci Služby (ktorý môže zahŕňať napríklad obrázky, text, správy, informácie, kompilácie zoznamov skladieb alebo iné druhy obsahu) (ďalej „užívateľský obsah“). K vylúčeniu pochybností uvádzame, že užívateľský obsah zahŕňa tiež akýkoľvek príslušný obsah zverejnený v komunite podpory Služby, rovnako ako v akýchkoľvek iných častiach Služby.

6.2. Vyhlasujete, že na akýkoľvek používateľský obsah, ktorý zverejňujete v Službe:

a) máte právo na zverejnenie príslušného užívateľského obsahu ,

b) tento používateľský obsah alebo jeho použitie spoločností SRO v súlade s ustanoveniami Dohôd neporušuje tieto dohody, príslušné zákony ani duševné vlastníctvo (vrátane, avšak bez obmedzenia autorských práv, osobné ani verejné práva iných osôb ani nenaznačujú žiadnu spriaznenosť vašej osoby či odporúčania vami či vaším užívateľským obsahom týkajúce sa akéhokoľvek umelca, skupiny, značky, subjektu ani jednotlivca bez výslovného písomného súhlasu príslušného jednotlivca či subjektu.

6.3. Spoločnosť SRO môže (ale nie je povinná) sledovať, kontrolovať alebo upravovať užívateľský obsah. Spoločnosť SRO si vo všetkých prípadoch vyhradzuje právo odstrániť užívateľský obsah alebo k nemu zakázať prístup z akéhokoľvek alebo žiadneho dôvodu, vrátane (avšak nielen) užívateľského obsahu, ktorý podľa výhradného názoru spoločnosti SRO porušuje dohody. Spoločnosť SRO môže k týmto krokom pristúpiť bez predchádzajúceho upozornenia vašej osoby alebo akejkoľvek tretej strany. Odstránenie alebo zakázanie prístupu k užívateľskému obsahu bude prebiehať výlučne na základe nášho uváženia a nesľubujeme, že odstránime akýkoľvek konkrétny užívateľský obsah, alebo že k nemu zakážeme prístup. Nesiete výhradnú zodpovednosť za všetok užívateľský obsah, ktorý zverejníte. Spoločnosť SRO nie je zodpovedná za užívateľský obsah, ani neodporúča žiadne názory vyjadrené v príslušnom užívateľskom obsahu.

6.4. Súhlasíte, že ak niekto vznesie voči spoločnosti SRO nárok pre akéhokoľvek užívateľského obsahu, ktorý zverejníte, zbavíme v rozsahu povolenom zákonom spoločnosť SRO akejkoľvek zodpovednosti za všetky škody, straty a náklady akéhokoľvek druhu (vrátane primeraných nákladov na právne zastúpenie a poplatkov), ktoré vyplývajú z takého nároku.

 

7. Práva, ktorá nám udeľujete

7.1. Máte právo na poskytovanie Služby podľa čl. 3 bod. 3.1. za predpokladu splnenia všetkých podmienok stanovených v tejto dohode.

7.2. Máte právo reklamovať vady služby a právo na bezodplatné odstránenie porúch za ktoré zodpovedá SRO, spôsobom a za podmienok určených v článku 17.

7.3. Máte právo nepredlžiť predplatené obdobie pre zvolené služby.

7.4. Výmenou za práva, ktoré vám boli udelené v rámci týchto Dohôd, nám udeľujete právo:

a) umožňujúce Službe využívať procesor, dátové pásmo a úložný hardvér na vašom zariadení na umožnenie prevádzky Služby,

b) poskytovať vám reklamy a iné informácie,

c) tieto práva tiež udeľujete našim obchodným partnerom.

7.5. Akákoľvek časť Služby či zobrazovaný obsah vrátane jeho výberu a umiestnenie môžu byť ovplyvnené komerčnými faktormi, vrátane dohôd s tretími stranami. Určitý obsah licencovaný alebo poskytovaný spoločnosti SRO (napríklad podcasty) môže obsahovať reklamu. V takých prípadoch spoločnosť SRO zaistí, že tento obsah budete mať k dispozícii nezmenený.

7.6. Ak spoločnosti SRO poskytnete spätnú väzbu, nápady alebo návrhy týkajúce sa Služby alebo obsahu (ďalej „spätná väzba“), súhlasíte, že táto spätná väzba nie je dôverná a udeľujete spoločnosti SRO právo použiť túto spätnú väzbu bez obmedzení a bez akejkoľvek finančnej kompenzácie voči vašej osobe. Spätná väzba je považovaná za druh užívateľského obsahu.

7.7. Udeľujete spoločnosti SRO neexkluzívnu, prenosnú, ďalej licencovanú, oslobodenú od honorárov, trvalú (alebo, ak takéto trvanie nie je v danej jurisdikcii povolené, trvajúci po dobu trvania Dohôd plus sedemdesiat (70) rokov, nevratnú, plne vyplatenú, celosvetovú licenciu na použitie, reprodukciu, verejné sprístupnenie (napr. produkciu alebo zobrazovanie), publikácii, preklad, úpravu, vytváranie odvodených diel a distribúciu akéhokoľvek používateľského obsahu v spojitosti so Službou prostredníctvom akéhokoľvek média, či už samostatne alebo spoločne s iným obsahom alebo v materiály, akýmkoľvek spôsobom a akýmikoľvek prostriedkami, formou alebo technológiou, ktorá je v súčasnosti známa alebo bude v budúcnosti vyvinutá.

7.8. Okrem práv, ktoré v týchto podmienkach výslovne udeľujete, si ponechávate vlastníctvo všetkých práv, vrátane práv na duševné vlastníctvo, ktoré sa týkajú užívateľského obsahu.

7.9. Ak je to povolené a možné podľa príslušného zákona, vzdávate sa tiež všetkých „morálnych práv“ (alebo ekvivalentných podľa príslušného zákona), napríklad práva na označenie autorstva akéhokoľvek užívateľského obsahu vrátane spätnej väzby, a svoje právo na vznesenie námietok voči nevhodnému zaobchádzaniu s príslušným užívateľským obsahom.

 

8. Pokyny pre užívateľa 

8.1. Spoločnosť SRO rešpektuje práva na duševné vlastníctvo a očakáva, že ich budete rešpektovať aj vy. Vytvorili sme niekoľko základných pravidiel, ktoré by ste mali pri používaní Služby dodržiavať, aby sme sa uistili, že bude Služba je naďalej príjemným miestom pre všetkých užívateľov. Dodržujte tieto pravidlá a podporujte v ich dodržiavaní aj iných užívateľov.

8.2. Nasledujúce činnosti nie sú povolené z akéhokoľvek dôvodu:

a) kopírovanie, ďalšie distribúcie, reprodukcie, „orezávanie“, záznam, prenos, verejná produkcia alebo zobrazovanie, vysielanie alebo zverejňovanie akejkoľvek časti Služby alebo Obsahu, alebo akékoľvek použitie Služby alebo Obsahu, ktoré nie je výslovne povolené podľa Dohôd alebo príslušného zákona, alebo ktoré iným spôsobom porušuje práva na duševné vlastníctvo (napríklad autorské práva) v rámci Služby alebo Obsahu alebo akejkoľvek ich časti,

b) používanie Služby k importovaniu alebo kopírovanie akýchkoľvek miestnych súborov, na importovanie alebo kopírovanie ktorých nemáte týmto spôsobom zákonné právo,

c) prenos kópií obsahu uloženého vo vyrovnávacej pamäti z autorizovaného zariadenia do akéhokoľvek iného zariadenia akýmkoľvek spôsobom,

d) spätný analýza, dekompilácia, rozkladanie, úprava alebo vytváranie odvodených diel založených na Službe, obsahu alebo akejkoľvek ich časti, ak to nie je povolené príslušným zákonom,

e) obchádzanie akejkoľvek technológie používané spoločnosťou SRO, jej poskytovateľmi licencií alebo akoukoľvek treťou stranou na ochranu Obsahu alebo Služby,

f) predaj, prenájom, poskytovanie ďalšie licencie alebo požičiavanie akejkoľvek časti Služby alebo Obsahu,

g) obchádzanie akýchkoľvek geografických obmedzení uplatňovaných spoločnosťou SRO alebo jej poskytovateľmi licencií,

h) umelé zvyšovanie počtu prehratí alebo iná manipulácia so Službou pomocou skriptov alebo iných automatizovaných procesov,

i) odstraňovanie alebo pozmeňovanie akýchkoľvek autorských práv, ochranných značiek alebo iných upozornení týkajúcich sa duševného vlastníctva v rámci Služby alebo poskytovaných jej prostredníctvom (vrátane takého konania za účelom utajenia alebo zmenenie akýchkoľvek známok vlastníctva alebo zdroja príslušného obsahu),

j) poskytnutie vášho hesla inej osobe alebo použitie užívateľského mena a hesla iné osoby,

k) „prechádzanie“ Služby alebo použitie iných automatizovaných spôsobov (vrátane botov a robotov scraper alebo spider) na zhromažďovanie informácií zo Služby,

l) predaj používateľského účtu alebo zoznamu skladieb alebo prijatie akejkoľvek inej kompenzácie finančnej alebo inej povahy k ovplyvneniu názvu účtu alebo zoznamu skladieb alebo obsahu zahrnutému v účte alebo zozname skladieb.

8.3. Rešpektujte Službu, majiteľa Obsahu a iných užívateľov Služby. Nepodieľajte sa na žiadnej činnosti, nezverejňujte žiadny užívateľský obsah, nerobte registráciu ani nepoužívajte užívateľské meno, ktoré predstavuje alebo zahŕňa materiál, ktorý :

a) je urážlivý, hanlivý, poškodzujúce dobré meno, pornografický, výhražný alebo obscénny,

b) je nelegálny alebo je jeho účelom podporovať alebo vykonávať nelegálnu činnosť akéhokoľvek druhu, vrátane (avšak nielen) porušenia práv na duševné vlastníctvo, práva na ochranu osobných údajov alebo vlastníckych práv spoločnosti SRO alebo tretej strany,

c) obsahuje vaše heslo alebo úmyselne obsahuje heslo akejkoľvek iného užívateľa alebo úmyselne obsahuje osobné údaje tretích strán alebo je jeho účelom požadovať také osobné údaje,

d) zahŕňa škodlivý obsah, ako je škodlivý softvér, trójske kone alebo vírusy, alebo iným spôsobom narušuje prístup iného užívateľa k Službe,

e) je navrhnutý na zastrašovanie alebo obťažovanie iných užívateľov alebo iných užívateľov zastrašuje alebo obťažuje,

f) klamne naznačuje alebo predstavuje vašu súvislosť s iným užívateľom, osobou alebo subjektom, alebo je iným spôsobom podvodný, nepravdivý, klamný alebo zavádzajúci,

g) používa automatické prostriedky na umelé propagáciu obsahu,

h) zahŕňa prenos nevyžiadanej hromadnej komunikácie alebo iných foriem spamu (ďalej „spam“), reklamných mailov, reťazových listov alebo iné komunikácie prostredníctvom schránky v Službe,

i) zahŕňa komerčné alebo marketingové aktivity, napríklad reklamu, propagáciu, súťaže, žrebovania alebo pyramídové hry, ktoré nie sú výslovne autorizované spoločnosťou SRO,

j) odkazuje na komerčné produkty alebo služby, alebo iným spôsobom propaguje, s výnimkou prípadov, keď je to výslovne autorizované spoločnosťou SRO,

k) akýmkoľvek spôsobom narušuje alebo ovplyvňuje Službu, manipuluje s ňou, porušuje jej zabezpečenia alebo sa pokúša skúmať, sondovať alebo testovať zraniteľnosť Služby alebo počítačových systémov, siete, pravidiel použitia Služby alebo akýchkoľvek ďalších bezpečnostných prvkov Služby, jej overovacích opatrení alebo akýchkoľvek iných ochranných opatrení vzťahujúcich sa k Službe, Obsahu alebo akejkoľvek ich časti,

l) je v rozpore s dohodou podľa uváženia spoločnosti SRO.

8.4. Rozumiete a súhlasíte, že zverejnenie akéhokoľvek takéhoto užívateľského obsahu môže viesť k okamžitému zrušeniu alebo pozastaveniu vášho účtu Služby. Tiež súhlasíte, že Služba môže z akéhokoľvek dôvodu vzniesť nárok na vaše meno používateľa. Používajte Službu a zdieľajte Obsah s rozvahou. Služba zahŕňa sociálne a interaktívne funkcie, vrátane možnosti zverejňovať užívateľský obsah, zdieľať Obsah a zverejňovať isté informácie o vašej osobe. Nezabúdajte, že zdieľané alebo verejne dostupné informácie môžu byť použité a znovu zdieľané inými užívateľmi Služby alebo na internete, preto používajte Službu opatrne a venujte pozornosť nastavením svojho účtu.

8.5. Spoločnosť SRO nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše rozhodnutia týkajúce sa zverejňovania materiálu v Službe. Váš užívateľský účet je chránený heslom a nesiete výlučnú zodpovednosť za uchovanie dôvernosti a bezpečnosti svojho hesla. Uvedomujete si, že ste zodpovední za všetky použitia svojho používateľského mena a hesla v Službe. Ak dôjde k strate alebo odcudzeniu vášho užívateľského mena alebo hesla, alebo ak sa domnievate, že došlo k neoprávnenému použitiu vášho účtu tretími stranami, okamžite nás na túto skutočnosť upozornite a čo najskôr zmeňte svoje heslo.

8.6. Snahou SRO je pre používateľa vytvárať reporty, ktoré budú obsahovať maximálne možne dostupné informácie, s ktorými môžete ďalej kreovať svoje obchodné aktivity a prispievať k spokojnosti klientov. Preto je dôležité aby HW, ktorý používate bol neustále (alebo s minimálnymi prestávkami) zapnutý v elektrickej sieti a napojený na aktívny internet s vylúčením blokácie prostredníctvom firewallu. V opačnom prípade Vám nemôžeme garantovať dodávanie požadovaných výstupov. Ak sa rozhodnete na dlhšie prerušenie pripojenia z rôznych dôovodov, alebo ste nútený k odpojeniu, prosím informujte nás na adrese: support@songoroo.com .

 

9. Porušenie práv a nahlásenie používateľského obsahu

9.1. Spoločnosť SRO rešpektuje práva vlastníkov duševného vlastníctva. Ak sa domnievate, že akýkoľvek obsah porušuje vaše práva na duševné vlastníctvo alebo iné práva, prečítajte si časť Zásady spoločnosti SRO týkajúce sa autorských práv. Ak dostane spoločnosť SRO oznámenie, že akýkoľvek obsah porušuje autorské práva, môže spoločnosť SRO podľa svojho výlučného uváženia zakročiť bez predchádzajúceho upozornenia poskytovateľa príslušného obsahu. Ak sa poskytovateľ domnieva, že obsah neporušuje autorské práva, môže odoslať spoločnosti SRO upozornenia s námietkou a požiadať ju, aby obnovila odstránený obsah.

 

10. Obmedzenia a úpravy služieb

10.1. Spoločnosť SRO vynaloží primerané úsilie na zachovanie prevádzky Služby. Z času na čas však môže dôjsť v dôsledku technických problémov alebo údržby k dočasnému prerušeniu služby.

10.2. V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi si spoločnosť SRO vyhradzuje právo pravidelne a kedykoľvek upraviť alebo prerušiť, dočasne alebo trvalo, funkcie a prvky Služby, či už s upozornením alebo bez neho. V žiadnom takomto prípade nenesie voči vám žiadnu zodpovednosť (pokiaľ to nevylučuje zákon) za žiadne prerušenia, úpravu ani ukončenie Služby ani žiadnych funkcií ani prvkov služby. Bez ohľadu na uvedené platí, že ak máte predplatené poplatky za platené odbery, ktoré spoločnosť SRO trvalo ukončí pred koncom predplatené doby (definovaná v časti Platby, zrušenie a pozastavenie), spoločnosť SRO vám po takom ukončení vráti predplatené poplatky za danú predplatenú dobu. Rozumiete, súhlasíte a akceptujete, že spoločnosť SRO nemá žiadnu povinnosť udržiavať, podporovať, upgradovať ani aktualizovať Službu ani poskytovať akýkoľvek alebo všetok konkrétny obsah prostredníctvom Služby. Táto časť bude uplatňovať v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi. Spoločnosť SRO alebo majitelia obsahu môžu z času na čas takýto obsah odstrániť bez upozornenia v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi.

 

11. Podpora pre zákazníkov

11.1. Ak chcete získať podporu pre zákazníkov pre otázky týkajúce sa účtu alebo platieb, odošlite žiadosť nášmu oddeleniu podpory pre zákazníkov pomocou kontaktného formulára podpory pre zákazníkov v časti „Centrum pomoci Songoroo“ nášho webu. Vynaložíme primerané úsilie na reakciu na všetky otázky podpory pre zákazníkov v primeranom časovom rámci, avšak nezaručujeme ani neposkytujeme žiadne záruky týkajúce sa odpovede na otázky podpory pre zákazníkov v konkrétnom časovom rámci ani toho, že budeme schopní uspokojivo odpovedať na takéto otázky.

 

12. Platby, zrušenie a pozastavenie

12.1. Spoločnosť SRO poskytuje službu streamovaného vysielania hudobných skladieb a iného obsahu. Niektoré služby spoločnosti SRO sú poskytované bezplatne. Iné služby spoločnosti SRO vyžadujú platbu, než k nim budete môcť pristupovať alebo ich môcť používať (čiastočne s obmedzeniami alebo plne bez obmedzení). Informácie o našich službách môžete získať návštevou nášho webu. Výška platby za jednotlivý druh odberu Služby je stanovená v aktuálnom cenníku umiestnenom na webe SRO.

12.2. SRO nezodpovedá zákazníkovi za neposkytnutie alebo oneskorené poskytnutie predplatnej služby v prípade neidentifikovania platby predplatného z dôvodu nedodržania spôsobu úhrady predplatného účastníkom.

12.3. Platby je možné realizovať na základe faktúry alebo platbou platobnou kartou, priradenou k vášmu Songoroo účtu. Predplatné je zaplatené okamihom pripísania a identifikácie platby predplatného na bankovom účte poskytovateľa.

12.4. Iné poplatky ako predplatné je povinný používateľ uhradiť na základe faktúry vystavenej spoločnosťou SRO, a to vo výške a so splatnosťou poplatku podľa aktuálneho platného cenníka.

12.5. Používateľ nemá nárok na vrátenie zaplateného predplatného z dôvodu nevyužívania služby.

12.6. Zmluvné strany sa dohodli, že používateľ nemá nárok na vrátenie zaplateného predplatného v prípade, ak dôjde k zániku zmluvy odstúpením od zmluvy zo strany SRO z dôvodu porušenia zmluvných povinnosti používateľa ako ani v prípade, ak používateľ vypovedá zmluvu a výpovedná doba uplynie pred uplynutím predplatenej doby.

12.7. Ak ste si zakúpili alebo ste dostali kód, darčekovú kartu, predplatenú ponuku alebo inú ponuku poskytovanú alebo predávanú spoločnosti SRO alebo v jej mene týkajúce sa prístupu k platenému odberu (ďalej „kód“), môžu sa na prístup k Službe vzťahovať samostatné podmienky, ktoré vám boli poskytnuté spoločne s kódom. Súhlasíte, že budete tieto podmienky dodržiavať.

12.8. V prípade niektorých skúšobných období budeme požadovať poskytnutie vašich platobných informácií, než sa začne skúšobné obdobie. Na konci skúšobného obdobia vám môžeme začať automaticky účtovať pravidelné mesačné poplatky za príslušný platený odber počínajúc prvým dňom po skončení testovacieho obdobia. Poskytnutím platobných informácií týkajúcich sa skúšobného obdobia, súhlasíte s týmto poplatkom pomocou príslušných platobných informácií. Ak nechcete, aby sme vám tento poplatok účtovali, musíte zrušiť príslušný platený odber prostredníctvom stránky odberu účtu Služby, alebo zrušiť svoj účet Služby pred ukončením skúšobného obdobia. Ak nechcete, aby sme vám pravidelne účtovali mesačný poplatok, musíte zrušiť príslušný platený odber prostredníctvom stránky odberu účtu Služby alebo zrušiť svoj účet Služby pred ukončením pravidelného mesačného obdobia. Platené odbery sa nedajú ukončiť pred koncom obdobia, za ktoré ste už zaplatili. S výnimkou prípadov výslovne popísaných v týchto podmienkach nebude spoločnosť SRO vracať žiadne poplatky, ktoré ste už zaplatili. Časť obmedzenia uvádza dodatočné podmienky pre zrušenie plateného odberu.

12.9. Používateľ (podnikateľský subjekt) týmto v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty udeľuje poskytovateľovi výslovný súhlas na to, aby mu poskytovateľ predkladal faktúry vyhotovené podľa cenníka v elektronickej forme (ďalej aj „elektronická faktúra“). Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme, že faktúra bude zákazníkovi predkladaná len v elektronickej forme a faktúra vyhotovená písomne mu zasielaná nebude, pokiaľ poskytovateľ nestanoví inak. Elektronická faktúra je v zmysle § 75 ods. 6 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. daňovým dokladom. Poskytovateľ sa zaväzuje elektronickú faktúru sprístupniť v zákazníckej zóne Songoroo, v sekcii Balík služieb & fakturácia, podsekcia Predplatné a platby. Používateľ je povinný počas celej doby zasielania elektronickej faktúry mať zabezpečený prístup do zákazníckej zóny Songoroo. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú a jej obsah je oznámený používateľovi dňom, kedy poskytovateľ vygeneruje elektronickú faktúru v systéme zákazníckej zóny Songoroo. O vygenerovaní faktúry bude používateľ notifikovaný prostredníctvom e-mailu na fakturačnú e-mailovú adresu používateľa, ktorú používateľ uviedol v zákazníckej zóne Songoroo. Používateľ je povinný viesť v zákazníckej zóne Songoroo v sekcii Informácie o spoločnosti aktuálnue-mailovú adresu na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok. Vzhľadom na skutočnosť že elektronická faktúra obsahuje údaje tvoriace predmet obchodného tajomstva v zmysle ustanovení Obchodného zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, používateľ je povinný toto tajomstvo zachovávať a chrániť pred neoprávneným sprístupnením. Poskytovateľ nezodpovedá za porušenie obchodného tajomstva následkom úniku údajov z e-mailovej adresy používateľa alebo z aplikácie používanej používateľom.

12.10. Poskytovateľ je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku voči používateľovi so splnením svojho peňažného záväzku inej osobe, ak je používateľ napriek písomnej výzve SRO nepretržite dlhšie ako 30 dní v omeškaní s úhradou tohto svojho peňažného záväzku. Pri postúpení pohľadávky je SRO oprávnené odovzdať postupníkovi aj dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na základe ktorého vznikla postúpená pohľadávka.

12.11. Ak sa zaregistrujete na platený odber, skúšobné obdobie alebo získanie kódu online, súhlasíte s okamžitým prístupom k Službe.

12.12. Ak nebol váš platený odber zakúpený ako predplatená doba, vaša platba spoločnosti SRO (alebo cez tretiu stranu, prostredníctvom ktorej ste si zakúpili platený odber, napríklad telefónne spoločnosti) bude automaticky obnovená na konci obdobia odberu, pokiaľ nezrušíte platený odber prostredníctvom stránky odberu pred koncom aktuálneho obdobia odberu. Zrušenie nadobúda platnosť v deň po poslednom dni aktuálneho obdobia odberu. Váš účet bude obmedzený na bezplatnú službu.

Ak však zrušíte platbu alebo platený odber alebo zrušíte ktorúkoľvek z Dohôd:

a) po tom, čo ste v priebehu obdobia pozastavenia využili prístup k Službe,

b) po ukončení obdobia pozastavenia (ak je to možné),

c) pred koncom aktuálneho obdobia odberu,

nevrátime vám žiadne poplatky za odber, ktoré ste nám už zaplatili.

12.13. Ak chcete pred uplynutím obdobia pozastavenia získať vrátenie všetkých zaplatených prostriedkov, musíte kontaktovať podporu pre zákazníkov.

12.14. Spoločnosť SRO môže z času na čas zmeniť výšku platby za platené odbery, predplatené obdobie (pre obdobie, za ktoré ste ešte nezaplatili) alebo kódy. Tieto zmeny poplatkov vám vopred oznámi spoločne spôsobom, akým môžete tieto zmeny prijať (ak je to potrebné). Zmeny platieb za platené odbery vstúpia do platnosti na začiatku nasledujúceho obdobia odberu po dátume zmeny výšky poplatkov. Pokiaľ to povoľuje miestny zákon, ďalším používaním Služby po uplatnení zmeny výšky poplatkov prijímate novú výšku poplatkov. Ak nesúhlasíte so zmenou výšky poplatkov, máte právo túto zmenu odmietnuť zrušením odberu Služby skôr, než vstúpi zmena výšky poplatkov do platnosti. Preto si pozorne prečítajte akékoľvek upozornenia týkajúce sa zmeny výšky poplatkov.

 

13. Zodpovednosť za HW

13.1. SRO ako majiteľ poskytnutého HW (streamovací hardwér a príslušenstvo) poskytuje zákazníkom bezplatný servis v prípade uznanej reklamácie.

13.2. Fyzické uvedenie HW do prevádzky a jeho nastavenie nepatrí do povinností poskytovateľa v rámci poskytovania služby (ak nie je dohodnuté inak). Používateľ je povinný zabezpečiť odbornú inštaláciu HW v súlade s návodom, SRO nezodpovedá za vady HW spôsobené jeho nesprávnou inštaláciou zákazníkom alebo treťou osobou.

13.3. Za vadu HW spôsobenú používateľom sa považuje vždy situácia, keď je HW mechanicky akokoľvek poškodený, je z neho zrejmé, že používateľ do neho zasahoval, pripájal k nemu zariadenia iné než schválené SRO alebo ak ho poškodil nedodržaním bezpečnostných predpisov:

a) pripájaním HW do elektrických zásuviek, ktoré nespĺňajú technické parametre,

b) umiestnením HW na mäkký, prípadne šmykľavý povrch,

c) umiestnením iných predmetov na HW alebo v jeho tesnej blízkosti,

d) zakrytím vetracích otvorov,

e) vystavením HW priamemu pôsobeniu slnečných lúčov, prípadne iných zdrojov tepla,

f) umiestnením HW do blízkosti iných elektrických zariadení,

g) vystavením HW pôsobeniu magnetického poľa,

h) neochránením HW pred prachom, vlhkosťou a chemikáliami,

i) používaním HW vo vlhkých miestnostiach.

13.4. Spôsob odstránenia vady HW je výlučne na voľbe SRO.

13.5. V prípade, že za poruchu je zodpovedný používateľ, SRO poruchu odstráni odplatne podľa charakteru a povahy poruchy a na základe cenníka servisných služieb (článok 18).

 

14. Zodpovednosť za vady Služby

14.1. SRO zodpovedá používateľovi len za poruchu služby, ktorá spočíva vo výpadku vlastných komponentov Služby alebo v dôsledku poruchy na zariadeniach vo vlastníctve SRO.

14.2. SRO nezodpovedá za akékoľvek vady funkčnosti alebo kvality služby, ktoré sú spôsobené tým, že používateľom používané pripojenie k sieti Internet nespĺňa minimálne požiadavky na charakteristiku pripojenia do siete Internet ani za vady, ku ktorým došlo v dôsledku výpadkov pripojenia k sieti Internet. Nároky plynúce z vád pripojenia k sieti Internet uplatňuje používateľ výlučne u poskytovateľa pripojenia k sieti Internet.

14.3. SRO rovnako nezodpovedá za poruchy služby spôsobené dočasným výpadkom elektrickej energie alebo zásahom vyššej moci (živelná pohroma, iná nepredvídateľná okolnosť) ani za poruchy, ktoré spôsobil používateľ porušením svojich povinností podľa zmluvy alebo ktoré vznikli v dôsledku zneužitia poskytovanej služby zákazníkom alebo ktoré vznikli z dôvodu nesprávnej inštalácie HW zákazníkom alebo treťou osobou.

14.4. Používateľ je povinný oznámiť SRO každú poruchu ihneď po jej zistení a poskytnúť súčinnosť pri jej odstraňovaní. Poruchu oznamuje používateľ pomocou elektronického formulára, nachádzajúceho sa na webstránke SRO v sekcii Centrum pomoci Songoroo, prípadne telefonicky. SRO za poruchu nezodpovedá, ak preukáže, že za daných okolností vykonal všetky predpokladateľné úkony v záujme predídenia alebo odstránenia jej vzniku alebo trvania.

14.5. V prípade, že nastane porucha, za ktorej vznik je zodpovednyé SRO je SRO povinné odstrániť takúto poruchu v najkratšom možnom čase na základe oznámenia používateľa, ak odstránenie poruchy spočíva výlučne na technických a personálnych kapacitách SRO s tým, že v ostatných prípadoch určí SRO primeranú lehotu podľa povahy danej poruchy.

14.6. Ak nie je porucha odstránená pre prekážku na strane zákazníka, SRO sa nemôže dostať do omeškania s povinnosťou poruchu odstrániť.

14.7. Ak porucha vznikla z viny SRO a používateľ za ňu nie je zodpovedný, poskytovateľ poruchu odstráni bezplatne, no v prípade, že za poruchu je zodpovedný používateľ, SRO poruchu odstráni odplatne podľa charakteru, povahy poruchy a na základe cenníka servisných služieb (článok 17).

 

15. Zmluva na diaľku

15.1. Zmluvou uzavretou na diaľku na účely týchto Podmienok sa rozumie zmluva medzi SRO a používateľom, dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie, bez súčasnej fyzickej prítomnosti SRO a používateľa, využitím webového sídla SRO.

15.2. Zmluvy sú vytvárané výlučne pre používateľa, ktorým je podnikateľ, kupujúci Službu v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a právne vzťahy sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení a sú záväzné.

15.3. K vytvoreniu zmluvy dôjde v okamihu, keď si používateľ po registračných úkonoch na webstránke www.songoro.com, vyberie konkrétny ponúkaný balík služieb, odsúhlasí všetky nevyhnutné podmienky a potvrdí svoj výber Služby ukončením registrácie.

15.4. Zmluvný vzťah na ďiaľku sa uzavára na dobu neurčitú.

15.5. Používateľ odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

15.6. Používateľ prehlasuje, že údaje, ktoré uviedol pri registrácii sú pravdivé a v prípade chýb v údajoch nenesie SRO žiadnu zodpovednosť.

15.7. Za prípadné chyby prenosu dát SRO nenesie zodpovednosť.

15.8. SRO sa zaväzuje používateľovi v určených intervaloch poskytovať službu počas predplateného obdobia a používateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnutie Služby cenu, ktorú odsúhlasil výberom.

15.9. Ceny sú uvedené na stránke www.songoroo.com aktuálne a platné. Uvádzané sú v mene euro, bez dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní.

15.10. Dokladom o predaji vrátane ceny Služby je faktúra, ktorú je možné vygenerovať v zákazníckej zóne Songoroo a zároveň slúži ako dodací.

15.11. Odstúpenie od zmluvy je možné len písomnou formou na adresu sídla SRO: Songoroo s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava, s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktoré začnú plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

15.12. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 

16. Reklamačný poriadok

16.1. Používateľ má právo u SRO reklamovať vady Služby, správnosť priradenia úhrady predplatného alebo správnosť vyúčtovania iného poplatku a vady HW, spôsobom upraveným v zákone a týchto podmienok.

16.2. Reklamáciu vád priradenia úhrady predplatného alebo vyúčtovania úhrad a poplatkov musí účastník podať písomne.

16.3. V reklamácií je používateľ povinný uviesť svoje identifikačné údaje pre jeho jasnú a jednoznačnú identifikáciu, stručne a určito popísať čoho sa reklamácia týka a čo používateľ žiada.

16.4. Reklamáciu vád Služby a HW, môže používateľ uplatniť písomne alebo zaslaním elektronickej žiadosti cez sekciu Centrum pomoci Songoroo na webe spoločnosti SRO. V žiadosti musí používateľ stručne a určito popísať čoho sa reklamácia týka a čo používateľ žiada.

16.5. V prípade, ak používateľ nie z vlastnej viny nemohol využívať Službu z dôvodu jej nefunkčnosti v dôsledku vád Služby alebo HW, za ktoré zodpovedá SRO, má právo na vrátenie pomernej časti predplatného za obdobie odo dňa doručenia reklamácie SRO používateľom do okamihu obnovenia poskytovania Služby a to za každý celý deň, kedy v tomto období upoužívateľ nemohol Službu využívať.

16.6. SRO je povinné reklamáciu bez zbytočného odkladu prešetriť a výsledok oznámiť používateľovi písomne (e-mailom) alebo osobne do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. V zložitejších prípadoch môže poskytovateľ túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní, o čom je povinný používateľa spolu s uvedením dôvodov informovať. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa považuje reklamácia za uznanú.

16.7. Reklamácia vo veci správnosti výšky úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie účtovanej úhrady alebo poplatku.

16.8. Ak reklamácia bude posúdená ako nedôvodná SRO má právo na úrok z omeškania odo dňa splatnosti reklamovanej úhrady tak, akoby k reklamácii nedošlo.

 

17. Cenník servisných služieb uplatňovaný SRO pre región Slovenská republika

17.1. Pri poruchách diagnostikujeme, identifikujeme vzniknuté poruchy a analýzou správnosti nastavenia všetkých komponentov nášho systému (HW na prevádzke, klientský účet, prístup na internet, atď.). Všetko prebieha prostredníctvom vzdialeného prístupu k  HW a telefonicky s IT technikom.

17.2. Navrhnuté poplatky sú pre používateľa záväzné a navrhnuté tak, aby vás minimálne zaťažili:

 • prvá pol hodina zdarma,
 • každá ďalšia začatá hodina – 45 EUR (bez DPH),
 • odstránenie problému na strane SRO bez ohľadu na strávený čas – Zdarma.

17.3. Počas vykonánia diagnostiky a servisného úkonu cez vzdialený prístup je potrebné zabezpečiť, aby streaming zariadenie bol nepretržite pripojené Internet.

17.4. Pri nastavení a úprave parametrov služby Songoroo sú cenovo pre používateľa záväzné a navrhnuté takto:

 • telefonická asistencia pri prvotnej inštalácií služby Songoroo – zdarma,
 • telefonická asistencia pri inštalácií ďalších prevádzok alebo zmene parametrov služby Songoroo podľa želania zákazníka- prvá pol hodina zdarma,
 • každá ďalšia začatá hodina – 45 EUR (bez DPH).

17.5. V prípade, ak príčinu ohlásenej poruchy nebude možné odstrániť cez vzdialený prístup, SRO zabezpečí výjazd servisného technika počas pracovných dní s cenami:

 • prvá hodina denného servisu – 45 EUR (bez DPH),
 • každá ďalšia začatá hodina denného servisu – 45 EUR (bez DPH),
 • PHM príplatok za servisný výjazd – 0,5 EUR/kilometer (bez DPH),
 • PHM príplatok za servisný výjazd v rámci Bratislavy – Zdarma,
 • príplatok za okamžitý výjazd – dohodou.

17.6. Servisný výjazd počas štátnych sviatkov a víkendov sa účtuje na základe osobnej dohody.

17.7. Ak nastane situácia že HW, ktorý vám bol poskytnutý na využívanie Služby a vy ho nedoručíte v dohodnutej lehote na základe dohody o vrátení do sidla SRO, vystavíme vám záväznú faktúru vo výške 179 € (bez DPH).

 

18. Minimálne požiadavky na charakteristiku pripojenia do siete internet

18.1. Minimálne požiadavky na charakteristiku pripojenia do siete internet, ktoré musí pripojenie účastníka k sieti internet spĺňať, aby bola služba funkčná, sú:

a) minimálna prenosová rýchlosť pre Upload: 1 Mbps, pre Download: 5 Mbps,

b) komunikácia musí byť povolená pre tieto domény (IP adresy sa môžu meniť):

 • api.songoroo.com,
 • monitoring2.songoroo.com,
 • *.balena.songoroo.com.

c) komunikácia prebieha cez port 443/tcp (HTTPS).

18.2. Minimálne požiadavky na charakteristiku, ktoré musí každé zariadenie spĺňať na to, aby služba Songoroo prostredníctvom aplikácie pre mobilné zariadenia bola plne funkčná sú:

Operačný systém                                Zariadenie                         Podporovaná verzia OS

iOS                                                      Smartfón                                Min. iOS 7 a vyššie

Android                                              Smartfón                                Min. 5.0 a vyššie

18.3. Aby Služba mohla plnohodnotne fungovať prostredníctvom webového rozhrania je potrebné aby užívateľ používal tieto webové prehliadače:

 • Google Chrome, min. verzia 84.0 a vyššie,
 • Mozila Firefox, min. verzia 79.0 a vyššie,
 • Safari, min. verzia 13.1 a vyššie,
 • Microsoft Edge, min verzia 84.0 a vyššie.

 

19. Trvanie a ukončenie

19.1. Licenčné dohody budú platiť, kým ich neukončíte vy alebo spoločnosť SRO. Napriek tomu však rozumiete a súhlasíte, že trvalá licencia, ktorú ste udelili spoločnosti vzhľadom k užívateľskému obsahu vrátane spätnej väzby, je nevratná a preto bude naďalej v platnosti aj po vypršaní platnosti alebo ukončení akýchkoľvek Dohôd z akéhokoľvek dôvodu.

19.2. Spoločnosť SRO môže ukončiť platnosť licenčných Dohôd alebo kedykoľvek pozastaviť váš prístup k Službe, vrátane prípadu, keď neoprávnene použijete Službu alebo Obsah (alebo podozrenia z použitia), alebo nedodržíte Dohody.

19.3. Pokiaľ dôjde k ukončeniu licenčných Dohôd vami alebo spoločnosťou SRO, alebo ak spoločnosť SRO pozastaví váš prístup k Službe, súhlasíte, že spoločnosť SRO nebude niesť žiadnu zodpovednosť voči vašej osobe a nevráti vám žiadne poplatky, ktoré ste už zaplatili. To platí v plnom rozsahu povolenom príslušným zákonom. Ak chcete zistiť, ako môžete ukončiť svoj účet Služby, kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára podpory pre zákazníkov, ktorý je k dispozícii na našej stránke Centrum pomoci Songoroo. Táto časť sa bude uplatňovať v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi. Dohody môžete ukončiť kedykoľvek.

19.4. V prípade smrti fyzickej osoby používateľa, na jeho miesto vstupujú jeho dedičia. SRO je oprávnené počínajúc dňom, keď zistil smrť používateľa prerušiť poskytovanie služby a to až do dňa právoplatnosti skončenia dedičského konania po používateľovi a obnoviť pripojenie až po úplnej úhrade všetkých nedoplatkov ku dňu obnovenia pripojenia.

19.5. Používateľ môže od odstúpiť od zmluvy:

a) ak mu SRO neoznámi podstatnú zmenu zmluvných podmienok a používateľ tieto zmeny neakceptuje. V takomto prípade musí byť oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené SRO v lehote jedného mesiaca odo dňa oznámenia podstatnej zmeny zmluvných podmienok a v prípade, ak mu SRO podstatnú zmenu zmluvných podmienok neoznámil, používateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v lehote jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov od dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok,

b) v lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia o opakovanej uznanej reklamácii, ak SRO ani po opakovanej uznanej reklamácii neposkytuje Službu alebo ju neposkytuje v dohodnutej kvalite, ak porušenie povinnosti poskytovateľa pretrváva,

c) ak SRO neoznámi používateľovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote uvedenej v reklamačnom poriadku, pričom používateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy lehote jedného mesiaca od uplynutia tejto lehoty.

19.6. SRO je oprávnené od zmluvy odstúpiť, ak používateľ:

a) opakovane neoprávnene zasiahne do zariadenia a siete, alebo takýto zásah umožní tretej osobe,

b) ak používateľ nezaplatí cenu za poskytnutú Službu ani do 14 dní po dni splatnosti,

c) ak používateľ opakovane použije Službu spôsobom, ktorý znemožňuje kontrolu jej používania alebo opakovane porušuje podmienky zmluvy,

d) Službu alebo jej časť opakovane zneužíva na porušovanie zákona,

e) ak používateľ vstúpil do likvidácie, alebo na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku alebo bolo povolené jeho vyrovnanie,

f) v prípade ak SRO nemôže službu poskytovať v dohodnutom rozsahu alebo kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služby.

19.7. V prípade, ak používateľ požiada o zrušenie služby výpoveďou, je mu služba zrušená k poslednému dňu mesiaca, v ktorom uplynie výpovedná lehota.

 

20. Záruka a vyhlásenia

 20.1. Snažíme sa poskytovať čo najlepšie služby, aj vy rozumiete a súhlasíte, že Služba je poskytovaná „tak, ako je“ a „tak, ako je k dispozícii“, bez výslovnej alebo naznačené záruky alebo podmienky akéhokoľvek druhu.

20.2. Službu používate na vlastné riziko. V plnom rozsahu povolenom príslušným zákonom odmieta spoločnosť SRO zodpovednosť a vlastníci obsahu neposkytnú akékoľvek vyhlásenie a odmietajú akékoľvek záruky alebo podmienky týkajúce sa uspokojivej kvality, obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účelu alebo neporušenia práv.

20.3. Spoločnosť SRO ani žiadny vlastník obsahu nezaručujú, že Služba neobsahuje škodlivý software alebo iné škodlivé súčasti. Spoločnosť SRO navyše neposkytuje žiadne vyhlásenie ani nezaručuje, neodporúča ani nenesie žiadnu zodpovednosť za aplikácie tretích strán (ani za ich obsah), užívateľský obsah ani žiadny iný produkt alebo službu propagovanú alebo ponúkanú inou tretou stranou v Službe. Rozumiete a súhlasíte, že Služba nenesie zodpovednosť ani nezodpovedá za žiadne transakcie medzi vami a tretími stranami poskytujúcim aplikácie tretích strán alebo produktu alebo služby propagované v Službe alebo jej prostredníctvom. Rovnako ako pri akomkoľvek nákupe produktu alebo služby prostredníctvom akéhokoľvek média alebo v akomkoľvek prostredí by ste sa mali riadiť svojim úsudku a ak je to potrebné, zachovávať opatrnosť.

20.4. Žiadne rady ani informácie, či už ústne alebo písomné, získané od spoločnosti SRO, nebudú predstavovať žiadnu záruku zo strany spoločnosti SRO pre tieto produkty alebo služby.

20.5. Niektoré ustanovenia tejto časti nemusia platiť v jurisdikciách, kde to neumožňuje platný zákon. Táto časť neovplyvňuje vaše spotrebiteľské práva vyplývajúce zo zákona.

 

21. Obmedzenie

21.1. Súhlasíte, že v rozsahu povolenom príslušným zákonom, je váš jediný a výhradný nápravný prostriedok pre akýkoľvek problém alebo nespokojnosť so Službou predstavovaný odinštalovaním softvéru Služby a ukončením používania Služby. Spoločnosť SRO neprijíma žiadnu zodpovednosť za aplikácie tretích strán ani za ich obsah, i keď sa môže váš vzťah s príslušnými aplikáciami tretích strán riadiť samostatnými dohodami s dotknutými tretími stranami, v rozsahu povolenom príslušným zákonom. Váš jediný a výhradný nápravný prostriedok pri akýchkoľvek problémoch alebo nespokojnosti s aplikáciami tretích strán alebo ich obsahom, predstavuje odinštalovanie alebo ukončenie používania akýchkoľvek relevantných aplikácií tretích strán.

21.2. V plnom rozsahu povolenom zákonom nebude spoločnosť SRO, jej vedúci, spoločníci, zamestnanci, zástupcovia, riaditelia, dcérske spoločnosti, pridružené subjekty, následnícke subjekty, poverené osoby, dodávatelia ani poskytovatelia licencií niesť zodpovednosť za:

a) žiadne nepriame, náhodné, trestné , exemplárne ani následné škody,

b) žiadnu stratu použitia, dát, obchodov alebo ziskov (či už priamych alebo nepriamych), vo všetkých prípadoch vyplývajúcich z použitia alebo nemožnosti použitia Služby, aplikácií tretích strán alebo obsahu aplikácií tretích strán,

c) súhrnnú zodpovednosť za všetky nároky pre Službu, aplikácie tretích strán alebo obsahu aplikácií tretích strán v rozsahu vyššom ako je suma, ktorú ste zaplatili spoločnosti SRO počas posledných dvanásť mesiacov, v plnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi.

21.3. Táto časť neovplyvňuje vaše spotrebiteľské práva vyplývajúce zo zákona. Žiadna časť Dohôd nezbavuje spoločnosť SRO zodpovednosti ani neobmedzuje zodpovednosť týkajúce sa podvodu, podvodného zavádzanie, úmrtia alebo zranenia osôb v dôsledku zanedbania zo strany spoločnosti, alebo (ak to vyžaduje príslušný zákon) hrubého zanedbania. Niektoré ustanovenia tejto časti nemusia platiť v jurisdikciách, kde to neumožňuje platný zákon.

 

22. Práva tretích strán

22.1. Rozumiete a súhlasíte, že vlastníci obsahu a niektorí distribútori (napríklad poskytovatelia obchodov s aplikáciami) majú právo priamo vynucovať vaše dodržiavanie Dohôd. V prípadoch, ktoré nie sú uvedené v tejto časti, nie je cieľom Dohôd udeľovať práva žiadnej ďalšej strane okrem vás a spoločnosti SRO, a v žiadnom prípade nebudú tieto dohody základom pre práva beneficientov týkajúce sa akýchkoľvek tretích strán. Navyše platí, že práva týkajúce sa ukončenia, anulovanie alebo poskytnutie súhlasu s akoukoľvek úpravou, zrieknutím sa alebo vyrovnaním týkajúcim sa Dohôd nepodliehajú súhlasu žiadnej ďalšej osoby.

22.2. Ak ste si aplikáciu stiahli z obchodu s aplikáciami spoločnosti Apple Inc. (ďalej „spoločnosť Apple“) alebo používate aplikáciu na zariadenie so systémom iOS, potvrdzujete, že ste si prečítali a pochopili nasledujúce prehlásenie týkajúce sa spoločnosti Apple a súhlasíte s ním.

22.3. Táto dohoda je uzatváraná iba medzi vami a spoločnosťou SRO. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za Službu ani jej obsah. Spoločnosť Apple nie je v žiadnom prípade povinná poskytovať akékoľvek služby týkajúce sa údržby ani podpory vzhľadom k Službe. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom nemá spoločnosť Apple žiadne ďalšie záručné povinnosti týkajúce sa Služby.

22.4. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za riešenie akýchkoľvek nárokov vami alebo akoukoľvek treťou stranou týkajúcich sa Služby alebo vášho vlastníctva alebo používania Služby, vrátane, avšak nielen:

a) nárokov týkajúcich sa zodpovednosti za produkt,

b) akýchkoľvek nárokov týkajúcich sa nesplnenia akýchkoľvek právnych alebo regulačných požiadaviek Služby,

c) nárokov vyplývajúcich z ochrany spotrebiteľov alebo podobného zákona.

22.5. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za vyšetrovanie, obhajobu, vyrovnanie a riešenie akýchkoľvek nárokov tretej strany, ktoré sa týkajú porušenia práv na duševné vlastníctvo tretej strany Službou alebo v dôsledku vášho vlastníctva alebo použitia aplikácie.

22.6. Súhlasíte, že budete pri používaní Služby dodržiavať všetky príslušné podmienky tretích strán.

22.7. Spoločnosť Apple a jej dcérske spoločnosti sú ako tretie strany príjemcov tejto Dohody a potom, čo túto dohodu prijmete, bude mať spoločnosť Apple právo (a bude predpokladané, že toto právo prijme) vynucovať vaše dodržiavanie tejto Dohody ako tretia strana a beneficient tejto dohody. Týmto potvrdzujete, že:

a) sa nenachádzate v krajine, ktorá podlieha embargu EÚ, alebo bola EÚ označená ako krajina „podporujúca terorizmus“,

b) nie ste uvedený na žiadnom zozname zakázaných alebo obmedzených strán EÚ.

 

23. Celá dohoda

23.1. Okrem prípadov uvedených v tejto časti alebo výslovne písomne ​​dohodnutých medzi vami a spoločnosťou SRO predstavujú Dohody všetky podmienky, na ktorých ste sa vy a spoločnosť SRO dohodli, a majú prednosť pred akýmikoľvek predchádzajúcimi dohodami týkajúcimi sa predmetov týchto Dohôd, či už písomnými alebo ústnymi.

23.2. Upozorňujeme však, že sa iné stránky vášho používania Služby môžu riadiť dodatočnými dohodami. Tieto stránky môžu napríklad zahŕňať prístup k Službe v dôsledku použitia darčekovej karty alebo bezplatného či zlacneného skúšobného obdobia.

23.3. Ak dostanete ponuku týkajúcu sa takýchto stránok použitia, bude vám poskytnutá akákoľvek príslušná dodatočná dohoda a môžete mať možnosť súhlasiť s dodatočnými podmienkami.

23.4. Niektoré z týchto dodatočných podmienok sú uvedené na webe spoločnosti SRO. V prípade, že dochádza k nezlučiteľnému konfliktu medzi dodatočnými podmienkami a týmito podmienkami, budú mať prednosť dodatočné podmienky.

 

24. Možnosť rozviazania a zrieknutie sa práv

24.1. V prípade, že to nie je inak uvedené v týchto dohodách, pokiaľ sa ukáže, že je ktorékoľvek ustanovenie Dohôd považované za neplatné alebo nevymáhateľné z akéhokoľvek dôvodu alebo v akomkoľvek rozsahu, nebude táto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť žiadnym spôsobom ovplyvňovať platnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení Dohôd a uplatnenie príslušného ustanovenia sa vymáha v najširšom rozsahu povolenom zákonom.

24.2. Akákoľvek nečinnosť zo strany spoločnosti SRO alebo akejkoľvek tretej strany, ktorá je beneficientom týchto Dohôd, týkajúcich sa vymáhania Dohôd alebo ustanovení, nebude považovaná za zrieknutie sa príslušných práv na vymáhanie zo strany spoločnosti SRO alebo tretej strany a beneficienta.

 

25. Priradenie

25.1. Spoločnosť SRO môže priradiť Dohody alebo akúkoľvek ich časť.

25.2. Spoločnosť SRO môže tiež delegovať akékoľvek zo svojich povinností podľa týchto Dohôd.

25.3. Nemôžete priradiť Dohody ani akúkoľvek ich časť, ani preniesť ani ďalej licencovať svoje práva podľa Dohody žiadnej tretej strane.

 

26. Zbavenie zodpovednosti

26.1. V plnom rozsahu povolenom príslušným zákonom súhlasíte, že zbavíte spoločnosť SRO zodpovednosti za všetky škody, straty a výdavky akéhokoľvek druhu (vrátane primeraných poplatkov a nákladov na právne zastúpenie) vyplývajúce z:

a) vášho porušenia tejto dohody,

b) akéhokoľvek používateľského obsahu,

c) akékoľvek aktivity, do ktorej ste sa zapojili v Službe alebo jej prostredníctvom,

d) vášho porušenia akýchkoľvek zákonov alebo práv tretej strany.

 

27. Výber platného práva, povinnosti a miesto sporu

27.1. Ak to nie je vyžadované inak zákonnou povinnosťou v členskom štáte Európskej únie alebo inej jurisdikcii, Dohody (a akékoľvek nezmluvné nezhody alebo nároky, ktoré z týchto Dohôd vyplývajú alebo s nimi súvisia) sa budú riadiť zákonom štátu alebo krajiny uvedenej nižšie bez ohľadu na výber alebo konflikty zákonných princípov. Spoločnosť SRO neprijíma žiadne povinné kódexy správania sa v súvislosti so službami poskytovanými podľa tejto dohody.

27.2. Ak je to povolené podľa príslušného zákona, vy a spoločnosť SRO súhlasíte, že každá zo strán môže nárokovať voči druhej strane len jednotlivo a nie ako žalobca alebo člen kolektívnej žaloby v akomkoľvek hromadnom alebo zástupnom konaní. Ak sa vy a spoločnosť SRO nedohodnete inak, žiadny sudca ani arbiter nemôže rozhodovať o nárokoch viacerých osôb alebo inak predsedať akémukoľvek hromadnému ani zástupnému konaniu.

27.3. Ak sa nachádzate alebo bývate, máte kancelárie alebo podnikáte v jurisdikcii, v ktorej je možné túto časť (27.3) vymáhať, vzťahujú sa na vás nasledujúce povinné ustanovenia:

27.3.1. Vy a spoločnosť SRO súhlasíte, že akékoľvek spory, nároky alebo nezhody medzi vami a spoločnosťou SRO, ku ktorým dôjde v spojení alebo v akejkoľvek súvislosti s týmito Dohodami alebo vaším vzťahom so spoločnosťou SRO ako užívateľom Služby (či už je založený na zmluve, vymáhanie, ustanovenia, podvodu, zavádzanie alebo iné právne teóriu, a bez ohľadu na to, či dôjde k vzniku nárokov v priebehu alebo po ukončení trvania dohody) budú rozhodnuté pomocou povinnej a záväznej individuálnej arbitráže. Arbitráž je menej formálne, než súdne konanie. Do arbitráže nie je zapojená žiadny sudca ani porota, a súdna kontrola rozhodnutia arbitráže je obmedzená. Dokazovanie môže byť tiež obmedzenejšie, než by bolo dokazovanie na súde. Arbiter musí dodržiavať túto dohodu a môže rozhodnúť o rovnakých náhradách škôd a nápravných prostriedkoch, ako súd (vrátane poplatkov za právne zastúpenie), s tým rozdielom, že arbiter nesmie uložiť opravný prostriedok v prospech žiadnej inej strany, než sú strany, ktoré sa zúčastňujú arbitráže. Toto ustanovenie o arbitráži bude platné aj po ukončení Dohôd.

27.3.2. Bez ohľadu na klauzulu (27.3.1) vyššie sa vy a spoločnosť SRO zhodujete, že žiadna časť tejto dohody nebude považovaná za zrieknutie sa, vylúčenie alebo iné obmedzenie práv žiadnej zo strán ktoré môžu:

 • podať individuálnu žalobu na súde zaoberajúcim sa drobnými nárokmi,
 • žiadať o vymáhanie podmienok prostredníctvom príslušného súdu v prípadoch, keď sú takéto postupy k dispozícii,
 • žiadať o dosiahnutie opravného prostriedku pomocou súdu,
 • podávať súdne žaloby týkajúce sa nárokov súvisiacich s porušením práv na duševné vlastníctvo.

27.3.3. Akákoľvek arbitráž sa musí začať podaním žiadosti o arbitráž do jedného roka od dátumu, kedy sa strana vznášajúce nárok prvýkrát dozvedela alebo primerane mala dozvedieť o činnosti, opomenutia alebo nesplnenia povinnosti, na základe ktorého k nároku došlo. Pokiaľ nebude nárok vznesený v príslušnom období, nebude mať táto strana žiadne právo na opravný prostriedok. Ak platný zákon zakazuje premlčanie vznášania nárokov po uplynutí jedného roka, musí byť nárok vznesený v najkratšej lehote povolenej podľa príslušného zákona.

27.3.4. Strana, ktorá má v úmysle začať arbitráž, musí najskôr odoslať písomné oznámenie sporu druhej strane overené poštou alebo inou doručovateľskou službou (s požadovaným podpisom), alebo, ak nemáme k dispozícii vašu fyzickú adresu, elektronickou poštou (ďalej „oznámenie“). Sídlo spoločnosti SRO pre odosielanie oznámenia je:

Songoroo s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

Oznámenie musí:

 • popisovať povahu a základ nároku alebo sporu,
 • stanoviť konkrétne opravný prostriedok, o ktorý sa žiada ( „žiadosť“).

Súhlasíme, že sa pokúsime nárok v dobrej viere vyriešiť priamo, ak však nedosiahneme zhodu do 30 dní po prijatí oznámenia, môžete vy alebo spoločnosť SRO začať arbitrážne konanie. V priebehu arbitráže nebude arbitrovi do vydania konečného rozhodnutia a rozhodnutia o náhrade (ak bude také) oznámená čiastka žiadnej ponuky na vyrovnanie urobená z vašej strany alebo zo strany spoločnosti SRO. V prípade, že bude arbitráž konečne rozhodnutá vo váš prospech, vyplatí vám spoločnosť SRO:

 • sumu určenú arbitrom, ak existuje,
 • sumu poslednej písomnej ponuky na vyrovnanie zo strany spoločnosti SRO pred rozhodnutím arbitra.

Všetky dokumenty a informácie, ktoré boli poskytnuté v priebehu arbitráže, budú príjemcom zachované v prísnej dôvernosti, a nebudú príjemcom použité za žiadnym iným účelom, ako sú účely arbitráže alebo vymáhania rozhodnutia a náhrad určených arbitrom. Tieto informácie nebudú zverejnené s výnimkou dôverného oznámenia osobám, ktoré ich potrebujú na tieto účely poznať, ako to vyžaduje príslušný zákon. S výnimkou prípadov, keď to vyžaduje rozhodnutie a náhrada určená arbitrom, nebudete ani vy ani spoločnosť SRO poskytovať žiadne verejné vyhlásenia ani verejné komentáre ani vyvolávať akúkoľvek publicitu týkajúcu sa arbitráže, vrátane (avšak nielen) skutočnosti, že sú strany v spore, existencie arbitráže ani žiadneho rozhodnutia alebo náhrady určené arbitrom.

27.3.5. V prípade, že spoločnosť SRO v budúcnosti zmení toto ustanovenie týkajúce sa arbitráže (okrem zmeny adresy spoločnosti SRO pre príjem oznámenia), môžete akúkoľvek takúto zmenu odmietnuť odoslaním písomného oznámenia do 30 dní od dátumu zmeny vykonanej spoločnosťou SRO. V takom prípade bude váš účet v spoločnosti SRO okamžite ukončený a toto ustanovenie o arbitráži bude naďalej v platnosti v podobe, v akej sa nachádzalo bezprostredne pred zmenami, ktoré ste odmietli.

 

28. Kontaktujte nás

28.1. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Služby alebo Dohôd, kontaktujte služby pre zákazníkov spoločnosti SRO navštívením časti Centrum pomoci Songoroo nášho webu.

28.2. SRO rešpektuje práva duševného vlastníctva a odporúča svojim používateľom, aby urobili to isté. Ak ste držiteľom autorských práv, alebo jeho zástupca, a veríte, že niektorý z autorsky chráneného materiálu, ktorý je k dispozícii priamo prostredníctvom Služby porušuje vaše dielo chránené autorskými právami, dajte nám prosím vedieť.

28.3. Použite prosím tento emal: privacy@songoroo.com, na podanie oznámenia o údajnom porušení autorských práv. Alternatívne oznámenie o údajnom porušení autorských práv môže byť poslaný poštou na túto adresu: Songoroo s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava, Slovenská republika.

28.4. Uveďte prosím, čo najviac podrobností, aby sme mohli určiť skutočnosti alebo okolnosti a pokiaľ je to možné zabezpečte:

28.5. fyzický alebo elektronický podpis vlastníka (alebo osoby oprávnenej konať v mene majiteľa) autorského práva, ktoré je údajne porušené,

 • konkrétne identifikujte každé autorsky chránené dielo o ktorom tvrdíte že bolo porušené,
 • popis ako materiál porušuje práva umiestnením na SRO službe Songoroo®,
 • kontaktné informácie oznamovateľa porušenia autorských práv, ako je napríklad úplné meno, adresa, telefónne číslo a e-mailovú adresu,
 • vyhlásenie, že žalujúca strana vie preukázať, že užívanie diela (diel) sporným spôsobom so srany SRO nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom,
 • vyhlásenie, že informácie v oznámení sú presné a že žalujúca strana je vlastníkom alebo zástupcom držiteľov práv, ktoré boli údajne porušené.

Je dôležité vedieť ze SRO má politiku ukončiť za určitých okolností účty účastníkov, ktorí opakovane porušujú autorské práva.

Adresa umožňujúca kontaktovať našu spoločnosť:

Songoroo s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

Copyright © 2021 Songoroo® . Všetky práva vyhradené.

Aktualizované a platné od 1.09.2021