Zásady ochrany osobních údajů služby Songoroo®

1. Úvod

1.1. V rámci služby Songoroo vám chceme poskytnout co nejlepší zážitek, abyste mohli využívat naše služby dnes, zítra i v budoucnu. Abychom toho dosáhli, musíme porozumět vašim poslechovým zvyklostem a hudebním preferencím, abychom vám mohli poskytnout výjimečné a jedinečné služby přímo pro vás. Ochrana vašeho soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů pro nás bude vždy nesmírně důležitá. Proto chceme transparentně vysvětlit, co, jak a proč shromažďujeme, ukládáme, sdílíme a používáme vaše osobní údaje, a popsat, jaká kontrolní opatření a možnosti máte k dispozici, pokud jde o to, kdy a jak se rozhodnete sdílet své osobní údaje. Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vám dále podrobně a přesně vysvětlíme, abyste věděli, co tím myslíme.

 

2. Zásady

2.1. Tyto Zásady stanovují základní postupy pro nakládání s vašimi osobními údaji ve vztahu ke společnosti Songoroo s.r.o. Zásady se vztahují na všechny služby společnosti Songoroo a všechny související služby (dále jen „služba Songoroo“). Podmínky, kterými se řídí vaše používání služby Songoroo, jsou definovány v našem
Podmínkách používání služby Songoroo
(dále jen „Podmínky používání“).

2.2. Čas od času můžeme vyvinout a nabídnout nové nebo další služby. Pokud se zavedením těchto nových nebo dodatečných služeb změní způsob, jakým shromažďujeme nebo zpracováváme osobní údaje, poskytneme vám více informací a další podmínky nebo zásady. Pokud není uvedeno jinak, řídí se tyto nové nebo dodatečné služby těmito Zásadami.

2.3. Tyto zásady mají následující cíle:

a) Získat jistotu, že rozumíte tomu, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, a znáte důvody, proč je shromažďujeme a používáme a s kým je sdílíme.

b) Vysvětlení, jak používáme osobní údaje, které nám poskytnete, abychom vám mohli poskytnout skvělou příležitost využívat služby Songoroo.

c) vysvětlení vašich práv a možností volby ohledně osobních údajů, které od vás shromažďujeme a zpracováváme, a způsobu ochrany vašeho soukromí.

2.4. Doufáme, že vám to pomůže pochopit naše povinnosti týkající se ochrany osobních údajů. Informace o tom, jak nás kontaktovat v případě jakýchkoli dotazů nebo obav, naleznete v části „Jak nás kontaktovat“ níže. Pokud však s obsahem těchto Zásad nesouhlasíte, nezapomeňte, že je zcela na vás, zda se rozhodnete Songoroo používat, či nikoli.

 

3. Vaše práva a preference: Právo na výběr a kontrolu

3.1. Možná jste již slyšeli, že nový zákon EU, takzvané Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), dává jednotlivcům definovaná práva týkající se jejich osobních údajů. Proto jsme v Centru ochrany osobních údajů a v Nastavení ochrany osobních údajů zavedli další možnosti kontroly transparentnosti a přístupu, které uživatelům umožní tato práva uplatnit. V rozsahu stanoveném a povoleném platnými právními předpisy zahrnují práva jednotlivce:

a) právo na přístup – právo být informován o osobních údajích, které o vás zpracováváme, a požadovat k nim přístup;

b) právo na opravu – právo požadovat změnu nebo aktualizaci osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;

c) právo na výmaz – právo požadovat, abychom osobní údaje vymazali;

d) právo na omezení – právo požadovat, abychom dočasně nebo trvale přestali zpracovávat všechny vaše osobní údaje nebo jejich část;

e) právo vznést námitku – právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě konkrétních soukromých okolností; právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;

f) právo na přenos údajů – právo vyžádat si kopii svých osobních údajů v elektronické podobě a právo na přenos těchto osobních údajů pro použití v rámci služby jiné strany;

g) právo nebýt předmětem automatického rozhodnutí – právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatickém rozhodnutí, včetně profilování, pokud by toto rozhodnutí mělo pro vás právní účinek nebo vedlo k podobně významnému účinku.

3.2. Abychom vám umožnili snadno uplatnit tato práva a zaznamenat vaše preference ohledně toho, jak Songoroo používá vaše osobní údaje, nabízíme vám přístup k těmto nastavením prostřednictvím možnosti Nastavení profilu, která vám dává kontrolu nad některými kategoriemi osobních údajů, které o vás zpracováváme, a obsahuje odkaz na Centrum ochrany osobních údajů, kde najdete: informace o tom, jak Songoroo používá vaše osobní údaje a jaká jsou vaše práva; umožňuje vám vybrat si, jaký provoz budete od Songoroo dostávat, spravovat veřejně dostupné osobní údaje a nastavit preference sdílení.

3.3. Centrum ochrany osobních údajů vám umožňuje kontrolovat, jak společnost Songoroo zpracovává vaše osobní údaje. Poskytuje informace o tom, co se stane, když upravíte nastavení v části Nastavení profilu a jak můžete přestat dostávat určité zprávy od společnosti Songoroo. Pokud vám zasíláme elektronická marketingová oznámení na základě vašeho souhlasu nebo platných zákonů, můžete tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat nebo vyjádřit svůj nesouhlas („odhlásit se z odběru“). Elektronická marketingová oznámení, která obdržíte od společnosti Songoroo (např. zaslaná e-mailem), budou rovněž obsahovat mechanismus pro odhlášení v samotné zprávě (např. odkaz pro odhlášení v e-mailech, které vám zasíláme).

3.4. Další informace o výše popsaných právech podle GDPR a kontrolních opatřeních, která poskytujeme všem uživatelům Songoroo v souvislosti s těmito právy, naleznete v části „Vaše práva“. „A v Centru ochrany osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů, práv nebo jejich prosazování, kontaktujte nás prostřednictvím sekce Podpora na našich webových stránkách. Na vaši žádost odpovíme v přiměřené lhůtě po ověření vaší totožnosti a podrobností vašeho dotazu. Pokud nejste spokojeni s tím, jak používáme vaše osobní údaje, můžete se obrátit na místní úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost.

 

4. Způsob shromažďování osobních údajů

4.1. Osobní údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

a) Při registraci do služby Songoroo: když se zaregistrujete do služby Songoroo, shromažďujeme určité osobní údaje, které jsou nezbytné pro používání služby Songoroo, jako je vaše e-mailová adresa, datum narození, hudební preference, pohlaví, země atd.

b) Při používání aplikace Songoroo: když používáte aplikaci Songoroo, shromažďujeme osobní údaje o vašem hudebním profilu, jako jsou informace o oblíbených skladbách, oblíbených interpretech, hudebních žánrech apod.

c) Shromažďování dobrovolně poskytnutých osobních údajů: pokud si to přejete, můžete nám dobrovolně poskytnout i další osobní údaje nebo nám udělit souhlas se shromažďováním dalších osobních údajů, např. za účelem poskytování dalších funkcí. Bez vašeho předchozího souhlasu nebudeme z vašeho zařízení shromažďovat fotografie, hlasové údaje ani kontakty. Svůj názor můžete kdykoli změnit a souhlas udělit nebo odvolat.

d) Od třetích stran – osobní údaje o vás a vašich aktivitách získáváme od třetích stran, včetně inzerentů a partnerů, s nimiž spolupracujeme na poskytování služby Songoroo. Tyto osobní údaje použijeme, pokud jste třetí straně nebo společnosti Songoroo udělili souhlas se sdílením těchto údajů, nebo pokud má společnost Songoroo oprávněný zájem na použití těchto osobních údajů k poskytování služeb společnosti Songoroo.

4.2. Anonymizované a souhrnné informace používáme pro účely testování našich IT systémů, výzkumu, analýzy dat, vytváření marketingových a propagačních modelů, zlepšování Songoroo a vývoje nových funkcí v rámci Songoroo.

 

5. Shromažďování osobních údajů

5.1. V následujících tabulkách jsou uvedeny kategorie osobních údajů, které od vás shromažďujeme a používáme:

Osobní údaje shromážděné při přihlášení do služby Songoroo
Kategorie osobních údajů Popis kategorie
Informace o registraci účtu Obsahují osobní údaje, které nám poskytnete nebo které shromažďujeme při registraci a používání služby Songoroo. Jedná se o vaši e-mailovou adresu, rok narození, pohlaví, město, zemi, vzdělání a hudební preference.
Některé z osobních údajů, o které vás žádáme, slouží k vytvoření vašeho účtu. Máte možnost poskytnout nám také některé další osobní údaje, abychom mohli váš účet dále přizpůsobovat a zlepšovat služby.
Přesné osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na způsobu používání služby Songoroo, do které se přihlásíte, a na tom, zda k registraci a používání služby Songoroo používáte služby třetích stran (např. Facebook, Google atd.). Pokud k vytvoření účtu použijete službu třetí strany, získáme prostřednictvím této služby vaše osobní údaje, ale pouze pokud jste souhlasili s tím, že tato služba bude vaše osobní údaje sdílet s námi.

 

Osobní údaje shromážděné při používání služby Songoroo
Kategorie osobních údajů Popis kategorie
Informace o používání služby Songoroo
 • Informace o typu uživatele Songoroo.
 • Informace o interakcích se službou Songoroo, včetně místa s přesnější specifikací názvu podniku nebo oblasti obchodu, kde je služba Songoroo používána, data, času a délky vašich požadavků, vámi hodnocených skladeb a komunikace s ostatními uživateli služby Songoroo. To může zahrnovat také podrobnosti o tom, jak používáte aplikace třetích stran, jaké reklamy přijímáte a jak dlouho se zdržujete v určité obchodní oblasti.
 • Obsah pro uživatele, který publikujete na Songoroo, včetně zpráv, které odesíláte a přijímáte prostřednictvím Songoroo, a komunikace s týmem zákaznického servisu Songoroo.
 • Specifikace, které mohou zahrnovat informace o URL, cookies, IP adresu, typy zařízení, které používáte k přístupu nebo připojení k Songoroo, jedinečné ID zařízení, atributy zařízení, síťová připojení (např. WiFi, 3G, LTE, bluetooth ) a poskytovatele, síť a výkon zařízení, typ prohlížeče, informace o jazyce správy digitálních práv, operační systém a verzi Songoroo.
 • Data ze snímačů mobilního zařízení generovaná pohybem nebo orientací (např. akcelerometr nebo gyroskop) potřebná k poskytování specifických funkcí Songoroo.

 

Osobní údaje shromážděné s vaším předchozím souhlasem, které nám umožňují poskytovat vám další funkce.
Kategorie osobních údajů Popis kategorie
Dobrovolné mobilní údaje Kromě mobilních údajů, které shromažďujeme, abychom vám mohli poskytovat služby Songoroo, máte také možnost udělit nám svolení ke shromažďování dalších osobních údajů z vašeho mobilního zařízení, abychom vám mohli poskytovat funkce, které Songoroo vylepšují.

Nikdy nebudeme přistupovat k žádnému z níže uvedených osobních údajů bez vašeho souhlasu.

 • Vaše fotografie: Pokud nám dáte svolení k přístupu k vašim fotografiím nebo fotoaparátu, budeme mít přístup pouze ke snímkům, které se s námi rozhodnete sdílet, a k metadatům spojeným s těmito snímky, jako jsou například typ souboru a velikost snímku. Nikdy nebudeme skenovat ani importovat uložené fotografie.
 • Přesná poloha vašeho mobilního zařízení: pokud nám udělíte povolení k přístupu k vaší přesné poloze, umožníte nám přístup k GPS nebo Bluetooth, abychom mohli v aplikaci Songoroo poskytovat funkce založené na poloze. Vezměte prosím na vědomí, že se do tohoto údaje nezapočítává vaše IP adresa. IP adresu používáme k určení nepřesné polohy, např. v jaké zemi se nacházíte, aby bylo zajištěno dodržování našich licenčních smluv.
 • Hlasová data: Pokud nám k tomu dáte svolení, budeme mít přístup k hlasovým pokynům zachyceným prostřednictvím mikrofonu vašeho zařízení, abychom mohli se společností Songoroo komunikovat ústně. Upozorňujeme, že funkci mikrofonu můžete vždy vypnout.
 • Kontakty: Udělení povolení k přístupu k vašim kontaktům nám umožní přístup k jednotlivým kontaktům uloženým ve vašem zařízení, abychom vám pomohli najít přátele, kteří používají Songoroo.
 • Upozornění typu „Push“ jsou přizpůsobena podle vašeho profilu, pokud jste při instalaci aplikace nebo při prvním použití aplikace udělili souhlas s individuálním přizpůsobením (čl. 6 odst. 1). a) zákona o ochraně osobních údajů (GDPR).
Platební údaje Tyto osobní údaje můžeme shromažďovat, pokud se zaregistrujete do zkušební služby nebo si zakoupíte některou z našich placených služeb či provedete jiný nákup prostřednictvím služby Songoroo. Přesné osobní údaje se liší v závislosti na způsobu platby (např. přímo prostřednictvím mobilního operátora nebo na faktuře), ale zahrnují následující informace:

 • jméno a příjmení nebo název společnosti (+ sídlo, číselný daňový identifikátor),
 • rok narození,
 • Typ kreditní nebo debetní karty, datum platnosti a některé číslice z ID karty.
 • číslo mobilního telefonu
 • e-mailová adresa
 • podrobnosti o historii vašich transakcí.

Pokud se rozhodnete nakupovat na fakturu, poskytneme vaše osobní údaje našim subdodavatelům pro zpracování plateb, aby vám mohli zasílat faktury.

Údaje poskytované v soutěžích, průzkumech a loteriích Tyto osobní údaje vám umožní registrovat se a účastnit se různých typů propagačních akcí. Přesný rozsah shromážděných údajů závisí na typu propagace.
Marketingové údaje Tyto osobní údaje umožňují společnosti Songoroo a našim partnerům (poskytovatelům služeb) zasílat vám marketingová sdělení buď prostřednictvím:

 1. e-mail
 2. používání služeb Songoroo
 3. nebo přímo od třetí strany.


Chcete-li se dozvědět více o osobních údajích, které shromažďujeme, a o kontrolních opatřeních, která máte k dispozici v souvislosti s marketingovými sděleními, která dostáváte, navštivte stránku.
songoroo.com.

6. K jakým účelům osobní údaje používáme

6.1. Když používáte Songoroo nebo s ním pracujete, používáme ke zpracování vašich osobních údajů z různých důvodů různé technologie. Následující tabulka uvádí důvody, proč používáme osobní údaje, příslušné právní základy, na které se spoléháme a které nám umožňují legálně zpracovávat osobní údaje, a kategorie osobních údajů používaných pro následující účely:

Účel zpracování Právní základ pro účel zpracování Kategorie osobních údajů používaných společností Songoroo pro účely zpracování
Abychom vám mohli poskytovat služby a produkty Songoroo a další služby a produkty na straně Songoroo, můžeme je personalizovat a zlepšit váš uživatelský zážitek, např.. poskytováním personalizovaného a lokalizovaného obsahu, doporučení, funkcí a reklam, a to jak v rámci služby Songoroo, tak mimo ni (včetně produktů a služeb třetích stran). Plnění smlouvy,
Oprávněné zájmy
Informace o registraci účtu, informace o používání služby
porozumět tomu, jak se připojujete k aplikaci Songoroo a jak ji používáte, abychom zajistili technickou funkčnost Songoroo, vyvíjeli nové produkty a služby a analyzovali, jak Songoroo používáte, včetně vašich interakcí s aplikacemi, reklamou, produkty a službami. které jsou poskytovány nebo nabízeny prostřednictvím služby Songoroo nebo jsou s ní propojeny. Plnění smlouvy,
Oprávněné zájmy
Informace o registraci účtu, informace o používání služby
Komunikace s vámi pro účely související s produkty Songoroo. Plnění smlouvy,
Oprávněné zájmy
Informace o registraci účtu, informace o používání služby
Zpracování vaší platby za účelem prevence nebo odhalení podvodů, včetně podvodných plateb a podvodného používání služby Songoroo. Plnění
smlouvy, dodržování zákonných požadavků, oprávněné zájmy
Platební údaje
Abychom s vámi mohli komunikovat přímo nebo prostřednictvím některého z našich partnerů za následujícími účely:

 • marketing,

 • výzkum
  ,
 • účast v soutěžích, průzkumech a loteriích.
 • propagační akce

 

prostřednictvím e-mailu nebo jiných oznámení v souladu s oprávněními, která jste nám oznámili (například nastavení účtu).

Souhlas, oprávněné zájmy Data v soutěžích, průzkumech a loteriích, Marketingová data
Poskytování funkcí, informací, reklamy nebo jiného obsahu na základě konkrétní polohy. Souhlas Dobrovolné mobilní údaje
7. Sdílení osobních údajů

7.1. Vytvořili jsme kategorie příjemců osobních údajů, které shromažďujeme nebo vytváříme, když používáte Songoroo.

7.2. Následující osobní údaje budou na Songoroo vždy veřejně dostupné: vaše jméno a/nebo uživatelské jméno, profilový obrázek, kdo vás sleduje a kdo vás sleduje na Songoroo, vaši preferovaní umělci a veřejné seznamy skladeb.

7.3. Následující osobní údaje budou sdíleny s kategoriemi příjemců uvedenými v tabulce níže pouze v případě, že: se rozhodnete používat konkrétní funkci Songoroo, kde jsou určité osobní údaje vyžadovány pro správné používání funkce Songoroo, nebo nám dáte svolení ke sdílení osobních údajů, např.. tím, že odpovídajícím způsobem zachováte nastavení v aplikaci Songoroo.

Kategorie příjemců Důvod sdílení
Aplikace třetích stran, které připojíte ke svému účtu Songoroo. Pokud připojíte účet Songoroo k aplikaci třetí strany, např. prostřednictvím sociálních sítí, audio, TV nebo mobilních platforem, může Songoroo sdílet informace o vašem používání, abyste se mohli přihlásit k účtu Songoroo.
Aplikace třetích stran, které používáte k přihlášení do služby Songoroo Pokud se přihlásíte do aplikace třetí strany pomocí přihlašovacích údajů k účtu Songoroo, může mít tato aplikace třetí strany přístup k určitým informacím o vašem používání služby, jako jsou vaše seznamy skladeb, uložený obsah a aktivity.

Před připojením k aplikaci třetí strany obdržíte oznámení, které vás informuje o tom, jaké osobní údaje budou sdíleny / zpřístupněny aplikaci třetí strany.

Podpora Společenství Při registraci účtu podpory Songoroo v komunitě podpory Songoroo vás požádáme o vytvoření konkrétního uživatelského jména komunity podpory Songoroo. Tato informace bude veřejně viditelná pro každého, kdo se připojí ke komunitě podpory Songoroo, spolu s případnými dotazy nebo komentáři.
Lidé, kteří vás sledují na Songoroo Může také nastat situace, kdy si přejete, abychom sdíleli určité informace o vašem používání služby, konkrétně informace o vašem používání služby Songoroo s ostatními uživateli služby Songoroo, tzv. „následovníky“.

Když například vytváříte seznamy skladeb, můžete chtít, aby je viděli i ostatní uživatelé aplikace Songoroo, ale můžete je také kdykoli přepnout do soukromého režimu.

Umělci a hudební vydavatelství Můžete nás požádat o sdílení osobních údajů (například vaší e-mailové adresy) s umělci, hudebními vydavatelstvími nebo jinými partnery, kteří vám mohou chtít přímo zasílat novinky nebo propagační nabídky, ale tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

 

Informace, které můžeme sdílet
Kategorie příjemců Důvod sdílení
Poskytovatelé služeb a další Využíváme poskytovatele technických služeb, kteří mohou provozovat technickou infrastrukturu potřebnou k poskytování služby Songoroo, zejména poskytovatele, kteří hostují, ukládají, spravují a udržují aplikaci Songoroo, její obsah a údaje, které zpracováváme.

Využíváme marketingové a reklamní partnery, abychom vám mohli zobrazovat personalizovaný obsah nebo lépe porozumět tomu, jak používáte služby Songoroo, a mohli vám tak pomoci s jejich lepším využíváním. Osobní údaje můžeme také sdílet s některými marketingovými a reklamními partnery při zasílání propagačních sdělení týkajících se služby Songoroo.

Partneři Songoroo
 • Pokud získáte přístup k aplikaci Songoroo prostřednictvím nabídky, kterou jste obdrželi nebo zakoupili od třetí strany, například mobilního operátora, budeme s touto třetí stranou sdílet osobní údaje o tom, jak aplikaci Songoroo používáte, například zda jste nabídku využili a v jakém rozsahu., aktivovali svůj účet Songoroo nebo aktivně používali službu Songoroo.
 • V závislosti na způsobu registrace do služby Songoroo (např. prostřednictvím služby třetí strany nebo mobilního operátora) budeme sdílet vaše uživatelské jméno Songoroo nebo jiné registrační informace, pokud to bude nutné k udržení vašeho účtu v provozu.
 • Osobní údaje v pseudonymizované podobě můžeme také sdílet s našimi partnery v hudebním průmyslu, abychom jim pomohli pochopit, jak si vede obsah, na který mají licenci, a umožnili vám poslouchat streamovaný obsah prostřednictvím služby Songoroo.
 • Osobní údaje v pseudonymizované podobě sdílíme také s marketingovými partnery, kteří nám pomáhají s propagací, a s inzerenty, kteří nám umožňují nabízet bezplatné služby.
Výzkumní pracovníci z akademické sféry Osobní údaje budeme sdílet pro činnosti, jako jsou statistické analýzy a akademické studie, ale pouze v pseudonymizované podobě.
 

Další společnosti skupiny Songoroo

Osobní údaje sdílíme s dalšími společnostmi ve skupině Songoroo Group v rámci naší každodenní činnosti, abychom mohli udržovat a poskytovat služby Songoroo.
Úřady pro vymáhání práva a ochranu údajů Osobní údaje budeme sdílet, pokud se budeme v dobré víře domnívat, že je to nezbytné pro splnění právních povinností podle platných zákonů nebo v reakci na příslušné soudní řízení, jako je příkaz k prohlídce, soudní příkaz nebo předvolání.

Osobní údaje budeme sdílet také v případě, že se v dobré víře domníváme, že je to nezbytné pro účely našich vlastních oprávněných zájmů nebo zájmů třetích stran souvisejících s národní bezpečností, prosazováním práva, soudními spory, vyšetřováním trestných činů, ochranou bezpečnosti jakékoli osoby nebo zabránit úmrtí nebo bezprostřednímu poškození zdraví, pokud tento zájem podle našeho názoru nepřevažuje nad vašimi zájmy v rámci základních práv a svobod vyžadujících ochranu osobních údajů.

Kupující naší společnosti Osobní údaje budeme sdílet v případě prodeje naší společnosti zájemci nebo v případě jednání o tomto prodeji s potenciálním kupcem.

Za těchto okolností bude společnost Songoroo i nadále zaručovat důvěrnost osobních údajů a zašle vám oznámení předtím, než budou osobní údaje předány kupujícímu nebo budou podléhat jiným zásadám ochrany osobních údajů.

8. Uchovávání a vymazávání údajů

8.1. Osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k poskytování služby Songoroo a pro legitimní a základní obchodní účely, jako jsou například. udržování výkonnosti společnosti Songoroo, přijímání obchodních rozhodnutí o nových funkcích a nabídkách na základě údajů, plnění našich právních povinností a řešení sporů. Některé osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou jste uživatelem služby Songoroo. Patří mezi ně například předvolby skladeb, knihovna skladeb a informace o účtu.

8.2. Na vaši žádost budou osobní údaje vymazány nebo anonymizovány tak, aby vás již neidentifikovaly, s výjimkou situací, kdy jsme ze zákona oprávněni nebo povinni některé osobní údaje uchovávat, včetně následujících situací:

a) V případě nevyřešeného problému s vaším účtem, například nevyřízené pohledávky vůči společnosti Songoroo nebo nevyřešeného soudního sporu či nároku, uchováme potřebné osobní údaje až do jeho vyřešení.

b) Pokud jsme povinni uchovávat osobní údaje na základě zákonné, daňové nebo účetní povinnosti, uchováme nezbytné osobní údaje po dobu vyžadovanou platnými právními předpisy.

c) Pokud je to nezbytné z důvodu našich oprávněných obchodních zájmů, jako je prevence podvodů nebo zachování bezpečnosti našich uživatelů.

 

9. Sdílení osobních údajů s jinými zeměmi

9.1. Společnost Songoroo může zpracování osobních údajů zadat subdodavatelům nebo je sdílet s třetími stranami v zemích mimo vaši zemi. Osobní údaje tak mohou podléhat zákonům o ochraně osobních údajů, které se liší od zákonů země, v níž máte bydliště.

9.2. Například osobní údaje shromážděné v Evropské unii mohou být importovány a zpracovávány třetími stranami v zemi mimo Evropskou unii. V takových případech společnost Songoroo zaručuje, že předávání osobních údajů probíhá v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, a zejména že jsou zavedena všechna příslušná smluvní, technická a organizační opatření jako standardní smluvní doložky schválené Komisí EU.

 

10. Odkazy

10.1. Můžeme zobrazovat reklamy třetích stran a další obsah, který odkazuje na stránky třetích stran. Za postupy a obsah třetích stran v oblasti osobních údajů neodpovídáme ani je nekontrolujeme. Pokud kliknete na reklamu nebo odkaz třetí strany, vezměte prosím na vědomí, že tím přestanete používat službu Songoroo a vámi poskytnuté osobní údaje již nebudou podléhat těmto zásadám. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů těchto společností, abyste zjistili, jak shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje.

 

11. Zabezpečení uchovávání údajů

11.1. Zavazujeme se chránit osobní údaje našich uživatelů. Zavádíme vhodná technická a organizační opatření na ochranu bezpečnosti osobních údajů. Upozorňujeme však, že žádný systém není nikdy zcela bezpečný. Zavedli jsme různé zásady, včetně pseudonymizace, šifrování, přístupu a uchovávání, které zabraňují neoprávněnému přístupu a zbytečnému uchovávání osobních údajů v našich systémech.

11.2. Uživatelský účet je chráněn heslem, proto doporučujeme používat jedinečné a silné heslo, omezit přístup k technickému zařízení a prohlížeči a odhlásit se, jakmile přestanete Songoroo používat.

 

12. Děti

12.1. Songoroo není určeno pro děti mladší 13 let. V některých zemích však mohou místní zákony ukládat přísnější omezení. Další podrobnosti jsou uvedeny v našich podmínkách používání.

12.2. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 13 let nebo dětí mladších věkové hranice. Pokud jste mladší, nepoužívejte prosím Songoroo a nesdělujte nám žádné osobní údaje.

12.3. Pokud jste rodič dítěte mladšího 13 let a zjistíte, že vaše dítě poskytlo společnosti Songoroo své osobní údaje, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktního formuláře. O uplatnění příslušných práv můžete požádat zde.

12.4. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje dítěte mladšího 13 let, podnikneme přiměřené kroky k jejich vymazání. To může vyžadovat odstranění účtu Songoroo tohoto dítěte.

 

13. Změny zásad ochrany osobních údajů

13.1. Tyto zásady můžeme čas od času změnit.

13.2. Pokud provedeme zásadní změny těchto zásad, budeme vás o těchto změnách informovat, pokud to bude vhodné, např. formou dobře viditelného oznámení nebo vyžádáním vašeho souhlasu v rámci služby Songoroo nebo e-mailem.

13.3. Můžeme vás na to předem upozornit. Proto si toto upozornění pečlivě přečtěte.

 

14. Jak nás můžete kontaktovat

14.1. Děkujeme, že jste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad, kontaktujte nás prosím prostřednictvím formuláře na adrese songoroo.com/contact-us/ nebo nám napište na adresu:

Songoroo s.r.o., Sartorisová 11, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

Správcem osobních údajů pro účely zpracování osobních údajů v souladu s těmito Zásadami je společnost Songoroo s.r.o.

Doufáme, že se vám Songoroo bude líbit!

Aktualizováno a platné od 1.09.2021